2007-06-15

Dnia 29 maja w siedzibie MRR odbyło się pierwsze spotkanie negocjacyjne Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG) z przedstawicielami Komisji Europejskiej. Z ogólnej liczby 68 uwag zgłoszonych przez KE co do treści programu, 40 zostało zaakceptowanych przez stronę polską, 26 wymagało dodatkowych wyjaśnień, a 2 nie zostały zaakceptowane i skierowano je do dalszych negocjacji. Dotyczyły one:

  • sugestii KE by 75 proc. środków PO IG przeznaczonych na bezpośrednie wsparcie dla przedsiębiorstw skierować dla małych i średnich przedsiębiorstw. Strona polska nie zgadza się na takie sztywne ograniczenie mając na względzie doświadczenia z obecnego okresu programowania. Jednocześnie, podkreślano wagę wsparcia kierowanego do sektora MSP i wskazano szereg działań, które kierowane są tylko i wyłącznie do MSP.
  • propozycji zamieszczenia w Programie klauzuli „delokalizacyjnej”. KE uzasadnia to potrzebą zapobiegania ewentualnym przypadkom przenoszenia produkcji i likwidacji miejsc pracy między krajami Unii. Strona polska stoi na stanowisku, że nie ma potrzeby uwzględniania w PO IG klauzuli „delokalizacyjnej” z uwagi na brak takiej sytuacji w poprzednim okresie programowania. Druga runda negocjacyjna planowana jest na przełomie czerwca i lipca.

www.mrr.gov.pl