2016-09-30

Od dnia 1 listopada 2016 r., dla poleceń wypłaty kwalifikowanych jako Polecenia wypłaty SEPA, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 260/2012 z dnia 14 marca 2012 r. (Rozporządzenie):

  1. Bank nie będzie wymagał podania przez Zleceniodawcę kodu BIC banku beneficjenta. Kod BIC banku beneficjenta będzie samodzielnie ustalany przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski SA (Bank) na podstawie numeru rachunku beneficjenta w strukturze IBAN albo NRB (dla płatności kierowanych do innych banków krajowych), którego podanie przez Zleceniodawcę jest obowiązkowe.
  2. Zostanie wprowadzony obowiązek stosowania formatu komunikatów XML ISO20022 w relacjach pomiędzy Bankiem i podmiotami niebędącymi konsumentem ani mikroprzedsiębiorstwem. Zgodnie z Rozporządzeniem, dostawca usług płatniczych musi zapewnić, aby w przypadku gdy użytkownik usług płatniczych, który nie jest konsumentem ani mikroprzedsiębiorstwem, zainicjuje lub otrzyma indywidualne polecenie przelewu lub indywidualne polecenie zapłaty, które nie są przesyłane indywidualnie, ale łączone ze sobą w celu przekazania, stosowano formaty komunikatów XML ISO20022.