2012-08-06

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna (PKO Bank Polski SA) z siedzibą w Warszawie ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Wiceprezesa Zarządu PKO Banku Polskiego SA, któremu będą podlegały sprawy z zakresu ryzyka i windykacji. Zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie od 7 sierpnia 2012 r. do 8 września 2012 r. od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach 8:00-16:00 w siedzibie PKO Banku Polskiego SA w Warszawie przy ul. Puławskiej 15, pokój nr 13-89.

Zgłoszenie należy złożyć w zamkniętej kopercie, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia złożonych zgłoszeń.

Koperta zawierająca zgłoszenie powinna być:

 1. zaadresowana na adres: PKO Bank Polski SA, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa
 2. oznaczona w sposób następujący "Zgłoszenie udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Wiceprezesa Zarządu PKO Banku Polskiego SA, któremu będą podlegały sprawy z zakresu ryzyka i windykacji - nie otwierać przed 10 września 2012 r.". Do zgłoszenia należy załączyć dokumenty w oryginale albo w formie notarialnie poświadczonych kopii. Odpisy dokumentów mogą być poświadczone przez kandydata, przy czym w takim przypadku, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

Do zgłoszenia należy również załączyć informację na temat:

 1. adresu do korespondencji,
 2. adresu poczty elektronicznej,
 3. numeru telefonu kontaktowego.

W nadsyłanych dokumentach prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu prowadzonego przez PKO Bank Polski SA zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.)

Otwarcie złożonych zgłoszeń nastąpi w dniu 10 września 2012 r. Zgłoszenia udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym złożone albo doręczone po terminie składania zgłoszeń oraz zgłoszenia niespełniające wymogów określonych w niniejszym ogłoszeniu nie podlegają rozpatrzeniu, a kandydaci nie zostaną dopuszczeni do udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Wymagania wobec kandydatów na stanowisko Wiceprezesa Zarządu PKO Banku Polskiego SA, któremu będą podlegały sprawy z zakresu ryzyka i windykacji:

 • wykształcenie wyższe,
 • co najmniej dziesięcioletni staż pracy, w tym co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowiskach:
  - kierowniczych w instytucjach finansowych lub firmach doradczych,
  - odpowiedzialnych za obszary ryzyka i windykacji w instytucjach finansowych lub firmach doradczych,
 • korzystanie z pełni praw publicznych i posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • dawanie rękojmi ostrożnego i stabilnego zarządzania bankiem,
 • niepodleganie określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w banku działającym w formie spółki akcyjnej.

Pozostałe wymagania wobec kandydatów na stanowisko Wiceprezesa Zarządu PKO Banku Polskiego SA, któremu będą podlegały sprawy z zakresu ryzyka i windykacji:

 • znajomość języków obcych, w tym przynajmniej dobra znajomość języka angielskiego,
 • umiejętność planowania strategicznego,
 • umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych, tj. umiejętność rozpoznania sytuacji, oceny ryzyka i podejmowania działań w złożonych lub obarczonych ryzykiem okolicznościach,
 • umiejętność skutecznego komunikowania się,
 • umiejętność podejmowania decyzji,
 • umiejętność zarządzania personelem,
 • umiejętność organizacji pracy,
 • zdolności analityczne,
 • odporność na stres.

Od kandydatów na stanowisko Wiceprezesa Zarządu PKO Banku Polskiego SA, któremu będą podlegały sprawy z zakresu ryzyka i windykacji wymagane jest złożenie następujących dokumentów i oświadczeń:

 • zaświadczenie o niekaralności kandydata wydane przez Krajowy Rejestr Karny lub – w przypadku gdy kandydat jest obcokrajowcem - inny, równoważny dokument, wydany przez właściwy organ kraju, którego obywatelstwo posiada kandydat,
 • zaświadczenie z urzędu skarbowego stwierdzające wywiązywanie się kandydata z obowiązku podatkowego lub – w przypadku gdy kandydat podlega lub podlegał w okresie poprzedzającym złożenie zgłoszenia obowiązkowi podatkowemu w innym kraju – inny, równoważny dokument, wydany przez właściwy organ tego kraju,
 • życiorys zawodowy kandydata potwierdzający co najmniej wymagany staż pracy wraz ze świadectwami pracy oraz opiniami z miejsc pracy kandydata z okresu ostatnich pięciu lat pracy - w przypadku posiadania takich opinii,
 • oświadczenia, potwierdzone odpowiednimi dokumentami, o wykształceniu kandydata dotyczące ukończenia studiów wyższych oraz studiów podyplomowych, szkoleń specjalistycznych i innych,
 • w przypadku gdy kandydat jest obywatelem innego państwa, dokumenty zaświadczające o znajomości języka polskiego,
 • oświadczenie kandydata informujące o:
  - posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
  - niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w banku działającym w formie spółki akcyjnej,
  - ewentualnym spowodowaniu udokumentowanych strat majątkowych w obecnym oraz poprzednich miejscach pracy,
  - ewentualnym orzeczeniu wobec kandydata zakazu prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji reprezentanta lub pełnomocnika przedsiębiorcy, członka rady nadzorczej i komisji rewizyjnej w spółce akcyjnej, spółce z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółdzielni,
 • oświadczenia dotyczącego stanu aktualnego oraz okresu ostatnich pięciu lat, informującego o:
  - posiadanych udziałach lub akcjach w spółkach,
  - pełnionych funkcjach w zarządach, radach nadzorczych, innych władzach podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, z uwzględnieniem informacji o uzyskaniu lub odmowie absolutorium (skwitowania) z pełnionych funkcji,
  - postępowaniach karnych, karnych skarbowych, dyscyplinarnych lub egzekucyjnych prowadzonych przeciwko kandydatowi, postępowaniach administracyjnych, w których kandydat występował lub występuje jako strona, postępowaniach administracyjnych, w których stroną był lub jest podmiot, w którym kandydat pełnił lub pełni funkcje kierownicze, związanych z zakresem odpowiedzialności kandydata oraz postępowaniach sądowych w sprawach cywilnych, w których kandydat występował lub występuje jako strona, a które mogą mieć negatywny wpływ na jego sytuację finansową.

Przebieg postępowania Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami na stanowisko Wiceprezesa Zarządu PKO Banku Polskiego SA, któremu będą podlegały sprawy z zakresu ryzyka i windykacji zostaną przeprowadzone od 19 września 2012 r. do 26 września 2012 r. w siedzibie PKO Banku Polskiego SA w Warszawie, przy ul. Puławskiej 15. O dokładnej dacie, godzinie i miejscu rozmowy kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.

Zakresem przedmiotowym rozmowy kwalifikacyjnej mogą być objęte w szczególności następujące zagadnienia:

 1. wiedza i umiejętności w zakresie zarządzania zagadnieniami z obszaru ryzyka i windykacji,
 2. wiedza o zakresie działalności PKO Banku Polskiego SA oraz o sektorze, w którym działa PKO Bank Polski SA, znajomość Prawa bankowego, zasad regulowania oraz treści przepisów regulujących zagadnienia z obszaru ryzyka i windykacji,
 3. znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
 4. znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych oraz znajomość zasad nadzoru właścicielskiego,
 5. doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji Wiceprezesa Zarządu PKO Banku Polskiego SA, odpowiedzialnego za obszar ryzyka i windykacji.

Nieobecność kandydata w terminie wyznaczonym na rozmowę kwalifikacyjną traktowana będzie jako rezygnacja z udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym. Kandydaci mogą uzyskać informacje o PKO Banku Polskim SA na stronie internetowej www.pkobp.pl.

Po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej Rada Nadzorcza może dokonać kwalifikacji kandydatów do dalszej części postępowania, o czym kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie. O wynikach zakończonego postępowania kandydaci zostaną poinformowani listem poleconym.

Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego złożone dokumenty będzie można odebrać w siedzibie PKO Banku Polskiego SA w Warszawie, przy ul. Puławskiej 15, pokój nr 13-89. Nieodebrane dokumenty, w terminie dwóch tygodni od daty informacji o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego, zostaną odesłane listem poleconym. Zwrotowi nie będą podlegały dokumenty złożone przez kandydata, który zostanie powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu PKO Banku Polskiego SA

PKO Bank Polski SA zastrzega możliwość zakończenia postępowania kwalifikacyjnego bez wyłonienia kandydata na stanowisko Wiceprezesa Zarządu PKO Banku Polskiego SA, któremu będą podlegały sprawy z zakresu ryzyka i windykacji.