2015-07-30

W całym 2015 r. wzrost polskiego PKB powinien osiągnąć 3,8%. W 3 kw. 2015 tempo odbicia inflacji CPI wyhamuje i ustabilizuje się w pobliżu czerwcowego poziomu -0,8% r/r, ponowny wzrost inflacji spodziewany jest w 4 kw. 2015 r. Podwyżki stóp w USA oraz spowolnienie w Chinach będą oddziaływać negatywnie na złotego. Solidne tempo wzrostu PKB tworzy korzystne warunki dla polskich akcji, ale perspektywy wzrostu zysków są umiarkowane.

Zdaniem ekonomistów PKO Banku Polskiego w całym 2015 r. wzrost polskiego PKB wyniesie 3,8%, przy słabszej pierwszej i nieco mocniejszej drugiej połowie roku. Nad negatywnym wpływem spadku eksportu na Wschód przeważa pozytywny efekt ożywienia w strefie euro, spadku cen ropy naftowej, nowej fali inwestycji publicznych i niskich stóp procentowych.

W 3 kw. 2015 tempo odbicia inflacji CPI wyhamuje i ustabilizuje się w pobliżu czerwcowego poziomu (-0,8% r/r). Ponowny wzrost inflacji spodziewany jest w 4 kw. 2015 r., który powinien sprowadzić inflację do dodatniego poziomu na koniec tego roku. Pomimo rosnącej liczby wakatów, trend spadku bezrobocia i wzrostu zatrudnienia zaczyna hamować, co może sygnalizować wyczerpanie zasobu wykwalifikowanych pracowników, a w konsekwencji wyższy wzrost płac i inflacji. Choć solidny wzrost PKB, odbicie inflacji oraz relatywnie stabilny kurs PLN oznaczają, że wznowienie łagodzenia polityki pieniężnej jest obecnie mało prawdopodobne, to początek wzrostu stóp procentowych NBP nastąpi prawdopodobnie dopiero w 2017 r.

Spadek wartości importu paliw (efekt spadku cen ropy) i wzrost eksportu przeważają nad efektem ożywienia popytu krajowego i spadkiem eksportu na Wschód, co powinno przełożyć się na dalszy wzrost nadwyżki rachunku obrotów bieżących. Ekonomiści PKO Banku Polskiego po raz kolejny zrewidowali w górę prognozę salda rachunku obrotów bieżących na 2015 r. do +0,5% PKB (vs. -1,3% PKB w 2014 r.), pozostając istotnie powyżej konsensusu rynkowego.

Ekspansja ilościowa EBC w skali zapowiadanej przez M. Draghi’ego jest już w dużym stopniu zdyskontowana przez rynek eurodolara.  Jeżeli negocjacje Grecji z jej wierzycielami zakończą się pozytywnym rezultatem wówczas w najbliższych kwartałach zmiany kursu EUR/USD będą zależeć przede wszystkim od oczekiwań co do podwyżek stóp w USA. Ekonomiści PKO Banku Polskiego zakładają, że Fed dokona pierwszej podwyżki w 4 kw. 2015 r., a kolejnej w 1 kw. 2016 r. Z perspektywy wpływu na kurs EUR/USD oznacza to, że powinien się on osłabić w 3 kw., a w 4 kw. 2015 roku odreagować w górę. Podwyżki stóp w USA oraz spowolnienie w Chinach będą oddziaływać negatywnie na złotego.

Solidne tempo wzrostu PKB tworzy korzystne warunki dla polskich akcji, ale perspektywy wzrostu zysków są umiarkowane.  Ryzyko związane z polityką gospodarczą przyszłego rządu oraz decyzjami dotyczącymi konkretnych sektorów i firm zniechęca inwestorów do angażowania się w polskie akcje. Słaba koniunktura na rynkach wschodzących odzwierciedla pogarszające się fundamenty ekonomiczne krajów rozwijających się. Zdaniem analityków PKO Banku Polskiego, spółki europejskie są obecnie atrakcyjniejsze od amerykańskich ze względu na większy potencjał do poprawy zysków oraz dłuższą perspektywę utrzymywania bardzo niskich stóp procentowych.

Rekomendacje i perspektywy dla poszczególnych sektorów, a także szczegółowe prognozy makroekonomiczne oraz oczekiwania dotyczące rynków stopy procentowej i walut prezentujemy w załączonych analizach i komentarzach wideo.

Perspektywy gospodarki oraz rynków finansowych (plik PDF) - kliknij żeby pobrać

Kwartalnik ekonomiczny - 29 lipca 2015 r. (plik PDF) - kliknij żeby pobrać

Strategia dla rynku akcji. Prognozy kwartalne (plik PDF) - kliknij żeby pobrać