2017-07-03

Aktualnie trwają prace nad projektem nowelizacji ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (dotyczącej kredytów mieszkaniowych udzielanych w tzw. programie MDM) w zakresie umożliwiającym udostępnienie kwoty 5% limitu środków przeznaczonych do wypłaty z Funduszu Dopłat w 2017 r. i 2018 r. Kwota ta stanowi różnicę pomiędzy kwotą 100% środków pieniężnych zaplanowanych do wypłaty w danym roku a kwotą 95% tych środków, po przekroczeniu której Bank Gospodarstwa Krajowego ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej informację o wstrzymaniu przyjmowania wniosków o dofinansowanie wkładu własnego z terminem wypłaty wsparcia przypadającym na dany rok.

Po wejściu w życie ww. ustawy, Bank będzie miał możliwość ponownego przyjmowania wniosków o dofinansowanie wkładu własnego z wypłatą dofinansowania w 2017 r.

PKO Bank Polski poinformuje o dacie rozpoczęcia przyjmowania wniosków o udzielenie kredytu hipotecznego MDM w komunikacie.