2013-01-21

Uprzejmie informujemy, że w okresie od 21 stycznia do 28 czerwca 2013 roku zostaje wprowadzona Promocja w PKO TFI polegająca na obniżeniu o 30% opłat manipulacyjnych z tytułu nabycia jednostek uczestnictwa Funduszy, w ramach wybranych Portfeli Inwestycyjnych dostępnych w Programie, pobieranych przy rozliczaniu wpłat bezpośrednich.

Zgodnie z regulaminem, promocja obejmuje wpłaty bezpośrednie na WPI w wysokości co najmniej 25.000 zł (jednorazowo) dokonane na rejestry (istniejące lub nowo otwarte) otwarte za pośrednictwem PKO TFI S.A., PKO Banku Polskiego S.A., Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego S.A. rozliczone przez Agenta Obsługującego w okresie trwania Promocji, przy czym o sposobie rozliczenia wpłaty bezpośredniej decyduje Data Wyceny.

Promocja obejmuje następujące Portfele Inwestycyjne dostępne w ramach Programu:

1) Portfel Ekspansywny,

2) Portfel Aktywny,

3) Portfel Umiarkowany.