2007-09-27

Zbiory biblioteki Klasztoru OO. Kamedułów są jedną z najcenniejszych kolekcji klasztornych Polski. Obejmuje ona ok. 12.000 woluminów: ok. 7.300 oraz 4.500 druków nowszych. Książki wchodzące w skład tego zbioru wyróżniają się pięknymi zabytkowymi oprawami wykonanymi z pergaminu, białej skóry garbowanej glinowo, a także skóry garbowanej roślinnie oraz różnego rodzaju papierów i płócien. Biblioteka mieści się obecnie w zabudowaniach klasztornych. Warunki, w jakich przechowywany jest księgozbiór są bardzo złe, wahania warunków klimatycznych są niezwykle duże, stąd szybko postępuje degradacja tych bezcennych dzieł. Ma to bezpośredni, negatywny wpływ na materiały, z których wykonane są książki, sprzyja rozwojowi owadów i mikroorganizmów w księgozbiorze. Podobnie, padające na grzbiety książek przez niezabezpieczone okna światło słoneczne w znacznym stopniu przyspiesza degradację zbioru. Głównym zniszczeniem obserwowanym w bibliotece są ślady działalności owadów. Zasób książek nigdy nie był poddawany żadnym zabiegom dezynfekcyjnym, zachodzi więc obawa, iż zauważone drobnoustroje są czynne i rozwijając się niszczą książki. W obawie przed nieodwracalnymi zniszczeniami, a także dążąc do udostępnienia tych cennych zbiorów dla szerokiego grona badaczy koniecznym stało się opracowanie programu zabezpieczenia i skatalogowania księgozbioru. Projekt ten, opracowany przez wysokiej rangi specjalistów w dziedzinie konserwacji dzieł sztuki. Całe to przedsięwzięcie wymaga wielomiesięcznego okresu pracy zespołu złożonego z wykwalifikowanych specjalistów z dziedziny konserwacji zabytkowych egzemplarzy, jest przy tym niezwykle kosztowne. Klasztor nie jest w stanie ponieść tak wysokich nakładów finansowych, natomiast przedsięwzięcie to jest o tyle konieczne, że bez jego podjęcia księgozbiór może zostać bezpowrotnie utracony, co w przypadku dobra o tak dużej wartości materialnej i kulturowej byłoby niepowetowaną stratą.