2016-01-01
 1. Uprzejmie informujemy, że opłata miesięczna za prowadzenie rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych Konto Aurum oraz Konto Platinium II w miesiącu kalendarzowym, w którym otwarto rachunek, nie jest pobierana.
 2. Kwota średniego salda depozytów Klienta w PKO Banku Polskim SA uwzględnia środki zgromadzone przez Posiadacza rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego Konto Aurum albo Konto Platinium II na/w:
  1)    Rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych1,
  2)    Rachunkach Oszczędnościowych, w tym na Rachunkach Oszczędnościowych Plus oraz Kontach oszczędnościowych Progres Adm.,
  3)    Rachunkach oszczędnościowych płatnych na żądanie w walucie polskiej,
  4)    Rachunkach oszczędnościowych płatnych na żądanie w walutach wymienialnych, w tym na Rachunkach walutowych Adm.,
  5)    Rachunku oszczędnościowym w GBP2,
  6)    Rachunku do obsługi lokat,
  7)    Rachunkach terminowych lokat oszczędnościowych1
  8)    Rachunku lokacyjnym IKE,
  9)    Rachunkach oszczędnościowych „Oszczędnościowa Książeczka Mieszkaniowa”,
  10)     Rachunkach oszczędnościowych „Oszczędnościowa Książeczka Mieszkaniowa powiązana z funduszami inwestycyjnymi PKO”,
  11) Rachunkach oszczędnościowych „Oszczędnościowa Książeczka Mieszkaniowa z Bonusem”,
  12)     Rachunkach i rejestrach prowadzonych przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego SA, pod warunkiem złożenia upoważnienia do ujawnienia sald na tych rachunkach i rejestrach,
  13)     rejestrach funduszy inwestycyjnych otwartych (FIO) i specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych (SFIO) zarządzanych przez PKO TFI otwartych na podstawie umowy dystrybucyjnej zawartej z PKO Bankiem Polskim SA w:
     a)    Punktach Usług Maklerskich Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego SA,
     b)    Oddziałach PKO Banku Polskiego SA,
  14)     rejestrach funduszy inwestycyjnych zamkniętych zarządzanych przez PKO TFI otwartych w ramach oferty publicznej dostępnej w Punktach Usług Maklerskich Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego SA, oraz rejestrach PZU FIZ Medyczny,
  15)     ramach Ubezpieczeń na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym i Ubezpieczeń strukturyzowanych oferowanych przez PKO Życie TU SA, którego agentem jest PKO Bank Polski SA,
  16)     rejestrach PKO IKZE zarządzanych przez PKO BP Bankowy PTE SA otwartych na podstawie umowy dystrybucyjnej zawartej z PKO Bankiem Polskim SA.
 3. Wysokość sald rachunków i rejestrów prowadzonych w walutach wymienialnych podlega przeliczeniu na PLN po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego dzień naliczenia opłaty za prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego Konto Aurum albo Konto Platinium II.

 

1 z wyłączeniem rachunków bankowych otwartych i prowadzonych na podstawie odrębnej umowy Konta Inteligo

2 Rachunek oszczędnościowy w GBP oferowany wyłącznie w Wielkiej Brytanii