2012-08-06

W 1. półroczu 2012 r. Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego wypracowała 1 953,4 mln zysku netto, o 6,3 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Osiągnięte wyniki pozwoliły na dalszy wzrost rentowności oraz efektywności działania Grupy.

W 1. półroczu 2012 r. sytuacja sektora bankowego uległa nieznacznej poprawie w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku, jednocześnie obniżyła się dynamika wzrostu zysku sektora. Odnotowano także niską aktywność kredytową banków, spadek aktywności na rynku kredytów mieszkaniowych, stagnację kredytów konsumpcyjnych, a także ograniczony wzrost kredytów dla przedsiębiorstw.

- W warunkach dużej zmienności i niepewności na rynkach Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego wypracowała wysokie wyniki finansowe oraz w dalszym ciągu zwiększała efektywność działania. Bezpieczna i efektywna struktura bilansu Grupy oraz stabilne źródła finansowania pozwalają stwierdzić, że jesteśmy dobrze przygotowani na wyzwania, jakie niesie przyszłość zarówno pod względem biznesowym, kapitałowym jak i płynnościowym – mówi Zbigniew Jagiełło, Prezes Zarządu PKO Banku Polskiego.

Wysoki zysk netto Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego za 1. półrocze 2012 r. wypracowany został w głównej mierze w efekcie wzrostu wyniku na działalności biznesowej, przede wszystkim poprzez wzrost wyniku odsetkowego. W 1. półroczu 2012 r. skonsolidowany wynik z tytułu odsetek wyniósł 4 042,2 mln zł i wzrósł o 13,1 proc. r/r.

Wysoka dynamika zysku netto pozwoliła na dalszą poprawę rentowności Banku i Grupy. Na koniec 1. półrocza tego roku wskaźnik ROE ukształtował się na poziomie 17,5 proc., co oznacza wzrost o 1,2 p.p w porównaniu do poziomu z 1. półrocza ubiegłego roku. Marża odsetkowa wzrosła o 0,2 p.p. do 4,7 proc. na koniec czerwca 2012 r.

Grupa od kilku lat utrzymuje wysoką dyscyplinę kosztową. W 1. półroczu 2012 r. znaczny wzrost przychodów Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego przy nieznacznym wzroście ogólnych kosztów administracyjnych spowodował istotną poprawę i tak rekordowego poziomu efektywności działania mierzonej wskaźnikiem C/I, który na koniec czerwca 2012 r. osiągnął poziom 38,8 proc., czyli o 1,1 p.p. niższy w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Na koniec 1. półrocza 2012 r., w efekcie wzrostu depozytów oraz emisji obligacji na rynku krajowym i zagranicznym, zwiększyła się także wartość sumy bilansowej Grupy w ujęciu rocznym. Wyniosła ona 190 437,9 mln zł, co oznacza wzrost o 6,6 proc. r/r. Pozwoliło to na rozwój akcji kredytowej oraz zwiększenie portfela papierów wartościowych. W szczególności PKO Bank Polski był aktywny na rynku kredytów korporacyjnych i hipotecznych.

Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego realizuje konserwatywną politykę w zakresie rozpoznania i wyceny ryzyka kredytowego. Skonsolidowany wynik z tytułu odpisów aktualizujących wyniósł w 1. półroczu 2012 r. 1 101,3 mln zł. Wskaźnik kredytów z rozpoznaną utratą wartości osiągnął w tym czasie 8,7 proc.

Grupa utrzymała wysoką siłę kapitałową. Skonsolidowany współczynnik wypłacalności wyniósł na koniec 1. półrocza 2012 r. 13,01 proc., a współczynnik Core Tier 12 proc.

W lipcu br. Ministerstwo Skarbu Państwa przeprowadziło transakcję sprzedaży 95 milionów akcji PKO Banku Polskiego. Po jej zakończeniu Skarb Państwa jest bezpośrednio właścicielem pakietu 33,39 proc. akcji Spółki. Duże zainteresowanie zakupem akcji PKO Banku Polskiego potwierdziło, że rynek docenił konsekwentnie realizowaną od 2010 r. strategię Banku, której efektem są wysokie i stabilne wyniki finansowe generowane kwartał po kwartale, bardzo wysoka rentowność i efektywność działania. W ostatnim czasie do grona istotnych akcjonariuszy,
z udziałem 5,17 proc., dołączył ING OFE.

Bank pozostaje także spółką o największym udziale w indeksie WIG 20. W wyniku jego nadzwyczajnej korekty pod koniec lipca, udział PKO Banku Polskiego wzrósł do 15 proc.

 

***

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Skonsolidowany zysk netto PKO Banku Polskiego za 1. półrocze 2012 roku wyniósł 1,95 mld zł. Bank jest regularnie nagradzany w prestiżowych rankingach. Został uhonorowany nagrodą „Bank of the Year in Poland” przyznawaną przez międzynarodowy miesięcznik „The Banker”. Doceniono zarówno jego wyniki finansowe, jak i kompleksową modernizację. Instytut Rachunkowości i Podatków uhonorował Raport roczny PKO Banku Polskiego za 2010 rok Nagrodą Główną w konkursie „The Best Annual Report” w kategorii Banki i instytucje finansowe. Bank otrzymał także Nagrodę Główną w rankingu „50 największych banków w Polsce 2012” branżowego miesięcznika „Bank”. Doceniona została m.in. dynamika wzrostu sumy bilansowej Banku, a także całokształt jego rynkowej aktywności. Dodatkowo „Gazeta Bankowa” wyróżniła Bank za „Najwyższą efektywność” w swojej kategorii. PKO Bank Polski po raz kolejny zwyciężył w badaniu infolinii bankowych przeprowadzonym przez firmę ARC Rynek i Opinia.
PKO Bank Polski jest również najsilniejszym wizerunkowo bankiem w kraju. Jest także najdroższą marką na polskim rynku bankowym. Specjaliści z magazynu „The Banker” wycenili jej wartość na 1,5 mld dolarów, a w rankingu „Rzeczpospolitej” - „Polskie Marki 2011” jej wartość została określona na 3,75 mld złotych. Jest także najbardziej wartościowym krajowym bankiem, według rankingu „100 najcenniejszych firm Newsweeka”. Działalność filantropijna PKO Banku Polskiego została doceniona przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, która przyznała Bankowi oraz Inteligo Financial Services statuetkę Dobroczyńcy Roku 2010, oraz przez Forum Darczyńców w Polsce, które przyznało Bankowi Nagrodę Specjalną za długoletnie i konsekwentne wspieranie działań społecznie użytecznych. Bank znalazł się w gronie najlepszych pracodawców sektora bankowego w rankingach przygotowanych w oparciu o opinie studentów. Wysoką pozycję Banku potwierdzają badania międzynarodowej firmy Universum Global, jak i stowarzyszenia AIESEC przeprowadzane wśród studentów najlepszych uczelni w kraju.