2016-01-25

Na podstawie § 3a uchwały nr 313/B/2013 Zarządu z dnia 6 maja 2013 r. w sprawie metryk i regulaminów produktów skarbowych (zmienionej uchwałami nr 587/B/2013, nr 604/B/2013, nr 617/B/2013, nr 706/B/2013, nr 25/B/2014, nr 414/B/2014, nr 565/B/2014, nr 728/B/2014, nr144/B/2015, nr 191/B/2015, nr 572/B/2015, nr 660/B/2015 i nr 782/B/2015) ustala się co następuje:

 

  • w zakresie terminów negocjowania warunków transakcji skarbowych oraz przyjmowania dyspozycji z nimi związanych:

1. warunki transakcji mogą być ustalane w każdym dniu roboczym w godzinach 8:30–17:00, z zastrzeżeniem
pkt 2 i 3,

2. warunki transakcji na rynku papierów dłużnych mogą być ustalane w każdym dniu roboczym w godzinach 9:00–17:00, z wyjątkiem transakcji rozliczanych w dniu ich zawarcia, które mogą być ustalane w godzinach 9:00-14:00,

3. warunki transakcji zawieranych w kanale mobilnym oraz na iPKO dealer mogą być ustalane w każdym dniu roboczym w godzinach 8:00–17:00,

4. złożenie dyspozycji lub dostarczenie do PKO Banku Polskiego SA innych dokumentów wymaganych do rozliczenia innej operacji bankowej z zastosowaniem transakcji natychmiastowej lub terminowej wymiany walut wymienialnych powinno nastąpić do godziny 16:30 w dacie waluty transakcji,

 

  • w zakresie potwierdzania transakcji skarbowych:

1. Klient zobowiązany jest niezwłocznie zweryfikować otrzymane z PKO Banku Polskim SA potwierdzenie transakcji skarbowej, a w przypadku stwierdzenia niezgodności, niezwłocznie ten fakt zgłosić do PKO Banku Polskiego SA, nie później jednak niż do godziny 16:00 następnego dnia roboczego po dniu otrzymania potwierdzenia z PKO Banku Polskiego SA,

 

  • w zakresie negocjowanych natychmiastowych transakcji wymiany walut wymienialnych:

1. PKO Bank Polski SA przeprowadza transakcje natychmiastowe dla walut wymienialnych ogłaszanych w Tabeli kursów PKO Banku Polskiego SA, z zastrzeżeniem pkt 2),

2. PKO Bank Polski SA przyjmuje Ordery dla następujących par walutowych: USD/PLN, EUR/PLN, GBP/PLN, CHF/PLN, EUR/USD, SEK/PLN, NOK/PLN, DKK/PLN i HUF/PLN,

3. PKO Bank Polski SA może przyjąć Order złożony u dealera w innej, niż określone w pkt 2), parze walut ogłaszanych w Tabeli kursów PKO Banku Polskiego SA,

4. minimalna kwota transakcji natychmiastowej rozliczanej w formie bezgotówkowej wynosi 5000 USD albo równowartość tej kwoty w pozostałych walutach wymienialnych, przeliczonych z zastosowaniem kursu średniego NBP (fixing NBP) ogłoszonego w Tabeli kursów PKO Banku Polskiego SA w dniu zawarcia transakcji,

5. minimalna kwota transakcji natychmiastowej zawieranej za pośrednictwem kanału mobilnego oraz iPKO dealer, z wyłączeniem transakcji zawartej do rozliczenia polecania wypłaty, wynosi:
a)     1 jednostkę waluty: USD, EUR, GBP, CHF, AUD i CAD,
b)     10 jednostek waluty: CZK, DKK, NOK, SEK, RON, HKD, TRY, BGN i CNY,
c)     100 jednostek waluty: JPY, HUF i RUB,

6. dla transakcji natychmiastowej zawieranej za pośrednictwem iPKO dealer do rozliczenia polecenia wypłaty stosuje się postanowienia pkt 4),

7. minimalna kwota transakcji natychmiastowej rozliczanej w formie gotówkowej wynosi 25 000 USD, EUR, GBP i CHF albo równowartość tej kwoty w pozostałych walutach wymienialnych przeliczonych z zastosowaniem kursu średniego NBP (fixing NBP) ogłoszonego w Tabeli kursów PKO Banku Polskiego SA w dniu zawarcia transakcji,

8. minimalna kwota Orderu złożonego w PKO Banku Polskim SA u dealera wynosi 5000 USD albo równowartość tej kwoty w pozostałych walutach wymienialnych określonych w pkt 2), przeliczonych z zastosowaniem kursu średniego NBP (fixing NBP) ogłoszonego w Tabeli kursów PKO Banku Polskiego SA w dniu złożenia Orderu, z zastrzeżeniem pkt 9),

9. minimalna kwota Orderu, dla Którego Strony mogą ustalić obserwację typu „Overnigt pricing”, o ile Strony nie postanowią inaczej, wynosi:

waluta

kwota minimalna

EUR

500 000

USD

500 000

CHF

500 000

GBP

500 000

SEK

3 250 000

DKK

2 750 000

NOK

3 000 000

HUF

100 000 000

10. minimalna kwota Orderu, o którym mowa w pkt 3), wynosi 500 000 jednostek danej waluty, o ile Strony nie postanowią inaczej,

11. kwota Orderu złożonego w PKO Banku Polskim SA za pośrednictwem  iPKO dealer wynosi:

waluta

Kwota minimalna

Kwota maksymalna

EUR

1 000

500 000

USD

1 000

500 000

CHF

1 000

500 000

GBP

1 000

500 000

SEK

6 500

3 250 000

DKK

5 500

2 750 000

NOK

6 000

3 000 000

HUF

200 000

100 000 000

12.  w przypadku zawierania transakcji, o których mowa w pkt 5), blokada środków na rachunku Klienta, o której mowa w Regulaminie negocjowanej natychmiastowej transakcji wymiany walut wymienialnych w PKO Banku Polskim SA, zostanie ustanowiona w wysokości:
a)   3% nominału transakcji należnego PKO Bankowi Polskiemu SA z tytułu rozliczenia transakcji – w przypadku transakcji zawieranych do godziny 16:00 i rozliczanych w dniu ich zawarcia oraz w przypadku transakcji rozliczanych następnego i drugiego dnia roboczego po dniu ich zawarcia, zawieranych do godziny 17:00,
b)   100% nominału transakcji należnego PKO Bankowi Polskiemu SA z tytułu rozliczenia transakcji – w przypadku transakcji zawieranych po godzinie 16:00 i rozliczanych w dniu ich zawarcia,

  • w zakresie negocjowanych terminowych transakcji wymiany walut wymienialnych:

1. PKO Bank Polski SA przeprowadza transakcje terminowe dla walut wymienialnych ogłaszanych w Tabeli kursów PKO Banku Polskiego SA,

2. minimalna kwota transakcji terminowej wynosi 5000 USD albo równowartość tej kwoty w innej walucie wymienialnej przeliczonej z zastosowaniem kursu średniego NBP (fixing NBP) ogłoszonego w Tabeli kursów PKO Banku Polskiego SA w dniu zawarcia transakcji, z zastrzeżeniem pkt 4,

3. w przypadku rozliczenia transakcji Time Option w transzach, kwota transzy nie może być mniejsza niż kwota określona w pkt 2, z wyłączeniem ostatniej transzy,

4. minimalna kwota transakcji terminowej zawieranej za pośrednictwem kanału mobilnego oraz iPKO dealer, z wyłączeniem transakcji dotyczącej rozliczenia polecenia wypłaty, wynosi:
a)     5000 jednostkę waluty: USD, EUR, GBP, CHF, AUD i CAD,
b)     50 000 jednostek waluty: CZK, DKK, NOK, SEK, RON, HKD, TRY, BGN i CNY,
c)     500 000 jednostek waluty: JPY, HUF i RUB,

  • w zakresie zabezpieczenia transakcji pochodnych:

1. w przypadku zawarcia transakcji pochodnej, Klient zobowiązany jest ustanowić zabezpieczenie w formie depozytu gwarancyjnego, do godziny 17:00 w dniu zawarcia transakcji,

2. Klient zobowiązany jest do ustanowienia lub podwyższenia kwoty zabezpieczenia, nie później niż do godziny 15:00 w następnym dniu roboczym, licząc od dnia powiadomienia przez PKO Bank Polski SA,

  • w zakresie rozliczania transakcji skarbowych:

1. Klient zobowiązany jest do zapewnienia na rachunku środków pieniężnych wystarczających do dokonania rozliczenia transakcji oraz do wykonania innych zobowiązań wobec PKO Banku Polskiego SA w dniu ich wymagalności, nie później niż do godziny 17:00 w dniu rozliczenia,

2. w przypadku gdy w tym samym dniu rozliczenia Strony będą miały wobec siebie wzajemne wymagalne zobowiązania związane z rozliczeniem zawartych transakcji zapadających w tym dniu i wyrażone w tej samej walucie, transakcje wskazane przez Klienta w formie pisemnej, telefaksowej lub innej, akceptowanej przez Strony, np. za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres, numer telefaksu, określony w Umowie, najpóźniej do godziny 17:00 w dniu rozliczenia, z wyjątkiem transakcji wcześniej rozliczonych oraz transakcji zawartych na rynku dłużnych papierów wartościowych - mogą zostać rozliczone netto,

3. w przypadku braku środków do rozliczenia transakcji skarbowej, z wyłączeniem lokaty dwuwalutowej oraz transakcji zawartej na rynku dłużnych papierów wartościowych, PKO Bank Polski SA podejmie próbę rozliczenia netto bez dyspozycji Klienta, po godzinie 17:00, wszystkich wzajemnie wymagalnych zobowiązań Stron w danym dniu wynikających z zawartych transakcji skarbowych.