2016-07-01

Informujemy, że od 1 lipca 2016 r.:

1. w zakresie terminów negocjowania warunków transakcji skarbowych oraz przyjmowania dyspozycji z nimi związanych:

 1. warunki transakcji zawieranych telefonicznie mogą być ustalane w każdym dniu roboczym w godzinach 8:30–17:00, z zastrzeżeniem pkt 2 i 4,
 2. warunki transakcji na rynku papierów dłużnych mogą być ustalane w każdym dniu roboczym w godzinach 9:00–17:00, z wyjątkiem transakcji rozliczanych w dniu ich zawarcia, które mogą być ustalane w godzinach 9:00-14:00,
 3. warunki transakcji zawieranych w kanale mobilnym oraz na iPKO dealer mogą być ustalane w każdym dniu roboczym w godzinach 8:00–17:00,
 4. warunki  transakcji wynikających z realizacji Orderu złożonego telefonicznie z dealerem mogą być ustalane w godzinach 8:30-17:00:
  a)     w dniu roboczym będącym dniem realizacji Orderu - jeżeli jego realizacja nastąpiła do godz. 17:00,
  b)     niezwłocznie w następnym dniu roboczym po dniu realizacji Orderu - jeżeli jego realizacja nastąpiła po godzinie 17:00 w dniu roboczym lub jeżeli jego realizacja nastąpiła w dniu niebędącym dniem roboczym,
 5. złożenie dyspozycji lub dostarczenie do PKO Banku Polskiego SA innych dokumentów wymaganych do rozliczenia innej operacji bankowej z zastosowaniem transakcji natychmiastowej lub terminowej wymiany walut wymienialnych powinno nastąpić do godziny 16:30 w dacie waluty transakcji,

2. w zakresie potwierdzania transakcji skarbowych:

 1. Klient zobowiązany jest niezwłocznie zweryfikować otrzymane z PKO Banku Polskiego  potwierdzenie transakcji skarbowej, a w przypadku stwierdzenia niezgodności, niezwłocznie ten fakt zgłosić do PKO Banku Polskiego SA, nie później jednak niż do godziny 16:00 następnego dnia roboczego po dniu otrzymania potwierdzenia z PKO Banku Polskiego SA,

3. w zakresie negocjowanych natychmiastowych transakcji wymiany walut wymienialnych:

 1. PKO Bank Polski SA przeprowadza transakcje natychmiastowe dla walut wymienialnych ogłaszanych w Tabeli kursów PKO Banku Polskiego SA, z zastrzeżeniem pkt 2),
 2. PKO Bank Polski SA przyjmuje Ordery dla następujących par walutowych: USD/PLN, EUR/PLN, GBP/PLN, CHF/PLN, EUR/USD, SEK/PLN, NOK/PLN, DKK/PLN i HUF/PLN,
 3. PKO Bank Polski SA może przyjąć Order złożony u dealera w innej, niż określone w pkt 2), parze walut ogłaszanych w Tabeli kursów PKO Banku Polskiego SA,
 4. minimalna kwota transakcji natychmiastowej rozliczanej w formie bezgotówkowej wynosi 5000 USD albo równowartość tej kwoty w pozostałych walutach wymienialnych, przeliczonych z zastosowaniem kursu średniego NBP (fixing NBP) ogłoszonego w Tabeli kursów PKO Banku Polskiego SA w dniu zawarcia transakcji,
 5. minimalna kwota transakcji natychmiastowej zawieranej za pośrednictwem kanału mobilnego oraz iPKO dealer, z wyłączeniem transakcji zawartej do rozliczenia polecania wypłaty, wynosi:
  a)     1 jednostkę waluty: USD, EUR, GBP, CHF, AUD i CAD,
  b)     10 jednostek waluty: CZK, DKK, NOK, SEK, RON, HKD, TRY, BGN i CNY,
  c)     100 jednostek waluty: JPY, HUF i RUB,
 6. dla transakcji natychmiastowej zawieranej za pośrednictwem iPKO dealer do rozliczenia polecenia wypłaty stosuje się postanowienia pkt 4),
 7. minimalna kwota transakcji natychmiastowej rozliczanej w formie gotówkowej wynosi 25 000 USD, EUR, GBP i CHF albo równowartość tej kwoty w pozostałych walutach wymienialnych przeliczonych z zastosowaniem kursu średniego NBP (fixing NBP) ogłoszonego w Tabeli kursów PKO Banku Polskiego SA w dniu zawarcia transakcji,
 8. minimalna kwota Orderu złożonego w PKO Banku Polskim SA u dealera wynosi 5000 USD albo równowartość tej kwoty w pozostałych walutach wymienialnych określonych w pkt 2), przeliczonych z zastosowaniem kursu średniego NBP (fixing NBP) ogłoszonego w Tabeli kursów PKO Banku Polskiego SA w dniu złożenia Orderu, z zastrzeżeniem pkt 9),
 9. minimalna kwota Orderu, dla Którego Strony mogą ustalić obserwację typu „Overnight pricing”, o ile Strony nie postanowią inaczej, wynosi:

  waluta

  kwota minimalna

  EUR

  500 000

  USD

  500 000

  CHF

  500 000

  GBP

  500 000

  SEK

    3 000 000

  DKK

    3 000 000

  NOK

  3 000 000

  HUF

  100 000 000

   

 10. minimalna kwota Orderu, o którym mowa w pkt 3), wynosi 500 000 jednostek danej waluty, o ile Strony nie postanowią inaczej,

 11. kwota Orderu złożonego w PKO Banku Polskim SA za pośrednictwem  iPKO dealer wynosi:

  waluta

  Kwota minimalna

  Kwota maksymalna

  EUR

  1 000

  500 000

  USD

  1 000

  500 000

  CHF

  1 000

  500 000

  GBP

  1 000

  500 000

  SEK

    6 000

    3 000 000

  DKK

    6 000

    3 000 000

  NOK

  6 000

  3 000 000

  HUF

  200 000

  100 000 000

   

 12. w przypadku zawierania transakcji natychmiastowej za pośrednictwem kanału mobilnego lub iPKO dealer po godzinie 16:00 i rozliczanej w dniu zawarcia, na rachunku Klienta wymagane jest pełne pokrycie nominału transakcji należnego PKO Bankowi Polskiemu SA z tytułu rozliczenia transakcji – z wyjątkiem transakcji zawartej do rozliczenia polecenia wypłaty.

4. w zakresie negocjowanych terminowych transakcji wymiany walut wymienialnych:

 1. PKO Bank Polski SA przeprowadza transakcje terminowe dla walut wymienialnych ogłaszanych w Tabeli kursów PKO Banku Polskiego SA,
 2. minimalna kwota transakcji terminowej wynosi 5000 USD albo równowartość tej kwoty w innej walucie wymienialnej przeliczonej z zastosowaniem kursu średniego NBP (fixing NBP) ogłoszonego w Tabeli kursów PKO Banku Polskiego SA w dniu zawarcia transakcji, z zastrzeżeniem pkt 4,
 3. w przypadku rozliczenia transakcji Time Option w transzach, kwota transzy nie może być mniejsza niż kwota określona w pkt 2, z wyłączeniem ostatniej transzy,
 4. minimalna kwota transakcji terminowej zawieranej za pośrednictwem kanału mobilnego oraz iPKO dealer, z wyłączeniem transakcji dotyczącej rozliczenia polecenia wypłaty, wynosi:
  a)     5000 jednostek waluty: USD, EUR, GBP, CHF, AUD i CAD,
  b)     50 000 jednostek waluty: CZK, DKK, NOK, SEK, RON, HKD, TRY, BGN i CNY,
  c)     500 000 jednostek waluty: JPY, HUF i RUB,

5. w zakresie zabezpieczenia transakcji pochodnych:

 1. w przypadku zawarcia transakcji pochodnej, Klient zobowiązany jest ustanowić zabezpieczenie w formie depozytu gwarancyjnego do godziny 17:00 w dniu zawarcia transakcji,
 2. Klient zobowiązany jest do ustanowienia lub podwyższenia kwoty zabezpieczenia, nie później niż do godziny 15:00 w następnym dniu roboczym, licząc od dnia powiadomienia przez PKO Bank Polski SA,

6. w zakresie rozliczania transakcji skarbowych:

 1. Klient zobowiązany jest do zapewnienia na rachunku środków pieniężnych wystarczających do dokonania rozliczenia transakcji oraz do wykonania innych zobowiązań wobec PKO Banku Polskiego SA w dniu ich wymagalności, nie później niż do godziny 17:00 w dniu rozliczenia,
 2. w przypadku gdy w tym samym dniu Strony będą miały wobec siebie wzajemne wymagalne  i wyrażone w tej samej walucie zobowiązania związane z rozliczeniem zawartych transakcji,( z wyjątkiem transakcji wcześniej rozliczonych oraz transakcji zawartych na rynku dłużnych papierów wartościowych)- mogą one zostać rozliczone netto. Rozliczenie netto dotyczyć może tylko transakcji wskazanych przez Klienta w formie pisemnej, telefaksowej lub innej, akceptowanej przez Strony, np. za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres, numer telefaksu, określony w Umowie, najpóźniej do godziny 17:00 w dniu rozliczenia.,
 3. w przypadku braku środków do rozliczenia transakcji skarbowej o godzinie 17:00, z wyłączeniem lokaty dwuwalutowej oraz transakcji zawartej na rynku dłużnych papierów wartościowych, PKO Bank Polski SA podejmie próbę rozliczenia netto wszystkich wzajemnie wymagalnych zobowiązań Stron w danym dniu wynikających z zawartych transakcji skarbowych bez dyspozycji Klienta,
 4. w przypadku Klientów niebędących konsumentami odroczone (rollover) rozliczenie transakcji natychmiastowej, transakcji terminowej oraz wymiany początkowej FX swap albo/i wymiany końcowej FX swap może być wykonane jednorazowo na termin nie dłuższy niż 3 miesiące.

Postanowienia niniejszego komunikatu mają zastosowanie od dnia 1 lipca 2016 r.