2012-02-01

Podstawa prawna: Paragraf 103 ust. 1 i ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”) Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej niniejszym informuje o terminach przekazywania raportów okresowych za rok 2012: - skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za I kwartał 2012 r. – termin przekazania raportu: 14 maja 2012 r. - skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. wraz ze skróconym jednostkowym półrocznym sprawozdaniem finansowym za I półrocze 2012 r. – termin przekazania raportu: 13 sierpnia 2012 r. - skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za III kwartał 2012 r. - termin przekazania raportu: 12 listopada 2012 r. - raport roczny PKO Banku Polskiego S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2012 r. - termin przekazania raportu: 4 marca 2013 r. - skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2012 r. - termin przekazania raportu: 4 marca 2013 r. Ponadto Zarząd informuje, iż zgodnie z § 101 ust. 2 oraz § 102 ust. 1 ww. Rozporządzenia rezygnuje z przekazania skonsolidowanego raportu kwartalnego odpowiednio za drugi oraz czwarty kwartał 2012 r. Ponadto Zarząd informuje, iż raport roczny PKO Banku Polskiego S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2011 r. oraz skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za rok kończący się 31 grudnia 2011 r., których termin opublikowania został wyznaczony na dzień 1 marca 2012 r. (Raport bieżący nr 3/2011 z dnia 26 stycznia 2011 r.) zostaną opublikowane w dniu 5 marca 2012 r.