2018-04-03

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000026438, kapitał zakładowy (wpłacony) 1 250 000 000 zł, NIP 525-000-77-38 („Bank”, „Likwidator” lub „PKO BP S.A.” ) jako likwidator Funduszu, działając na podstawie § 5 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych („Rozporządzenie”) ogłasza o wystąpieniu przesłanki rozwiązania Funduszu i o rozpoczęciu jego likwidacji.

Powodem likwidacji Funduszu jest podjęcie w dniu 19 lutego 2018 r. przez Zgromadzenie Inwestorów Funduszu uchwały w sprawie rozwiązania Funduszu. Zgodnie z ustawą o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywami funduszami inwestycyjnymi oraz na mocy decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 21.11.2017 r w sprawie cofnięcia zezwolenia na wykonywanie działalności przez FinCrea TFI S.A. Bankowi przysługuje wyłączne prawo reprezentowania Funduszu.

Otwarcie likwidacji nastąpiło w dniu 20 lutego 2018 r. Zakończenie likwidacji planowane jest do 18 maja 2018 r.

Likwidator wzywa wierzycieli Funduszu, których roszczenia nie wynikają z tytułu uczestnictwa w Funduszu, do zgłaszania Likwidatorowi roszczeń najpóźniej w terminie jednego miesiąca od dnia opublikowania ostatniego, trzeciego ogłoszenia o rozpoczęciu likwidacji Funduszu. Jeżeli wierzyciele nie zgłoszą roszczeń we wskazanym w poprzednim zdaniu terminie, wypłaty uczestnikom Funduszu zostaną dokonane na podstawie danych znanych Likwidatorowi. Likwidator określi wysokość całkowitej kwoty do wypłaty dla uczestników Funduszu, po przeprowadzeniu czynności likwidacyjnych polegających na zbyciu aktywów, ściągnięciu należności oraz zaspokojeniu wierzycieli Funduszu. Kwoty do wypłaty będą przekazywane przelewem na wskazane przez uczestników Funduszu rachunki bankowe po zakończeniu czynności likwidacyjnych. Ewentualne zwroty wypłat środków pieniężnych dla uczestników Funduszu zostaną przekazane do depozytu sądowego.

Ogłoszenie stanowi realizację wymogu § 5 ust. 2 Rozporządzenia. Ogłoszenie jest pierwszym z trzech przewidzianych Rozporządzeniem.

W trakcie trwania procesu likwidacji Fundusz będzie nosił nazwę NCBR VC Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji.

Adres właściwy do korespondencji z Likwidatorem: Departament Powiernictwa PKO BP S.A. ul. Puławska 15 02-515 Warszawa.