2011-08-26

PKO Bank Polski informuje, że z dniem 26 .08.2011r. weszła w życie ustawa „antyspreadowa”, która ma zastosowanie do kredytów walutowych, zaciągniętych zarówno na cele mieszkaniowe, konsumpcyjne jak i gospodarcze (w tym na finansowanie budownictwa mieszkaniowego). Wprowadza ona obowiązek umożliwienia Klientom bez dodatkowych opłat spłaty ww. kredytów, bezpośrednio w walucie, w której kredyt został udzielony oraz obowiązek uregulowania w umowie kredytu szczegółowych zasad określania sposobów i terminów ustalania kursu wymiany walut, na podstawie którego wyliczana jest kwota kredytu, jego transze, raty kapitałowo – odsetkowe oraz zasady przeliczania na walutę wypłaty albo spłaty kredytu. PKO Bank Polski informuje, że z dniem 26 sierpnia 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 29.07.2011 r. o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 165 poz. 984.), która ma zastosowanie do kredytów walutowych, zaciągniętych zarówno na cele mieszkaniowe, konsumpcyjne jak i gospodarcze, w tym na finansowanie budownictwa mieszkaniowego. Niniejsza ustawa wprowadza obowiązek:

  1. umożliwienia Klientom, bez dodatkowych opłat, spłaty wyżej wymienionych kredytów, bezpośrednio w walucie, w której kredyt został udzielony,
  2. uregulowania w umowie kredytu szczegółowych zasad określania sposobów i terminów ustalania kursu wymiany walut, na podstawie którego wyliczana jest kwota kredytu, jego transze, raty kapitałowo – odsetkowe oraz zasady przeliczania na walutę wypłaty albo spłaty kredytu.

PKO Bank Polski umożliwił Klientom, którzy obecnie dokonują spłaty kredytów w walucie polskiej, zawarcie aneksu do umowy kredytu. Na podstawie przedmiotowego aneksu:

  1. w przypadku Klientów korzystających z walutowych kredytów mieszkaniowych i konsumpcyjnych - Bank otworzy bezpłatny rachunek walutowy przeznaczony do obsługi kredytu, który będą mogli Państwo zasilać w formie wpłat gotówkowych lub przelewów i z którego to rachunku Bank będzie pobierał środki pieniężne na spłatę rat,
  2. w przypadku Klientów korzystających z walutowych kredytów przeznaczonych na finansowanie działalności gospodarczej, w tym na finansowanie budownictwa mieszkaniowego - Bank będzie pobierał środki pieniężne na spłatę kredytu i odsetek z rachunku bieżącego w walucie kredytu, który będzie otwierany na wniosek Klienta i prowadzony na zasadach określonych w odpowiednim Regulaminie rachunków bankowych oraz Taryfie prowizji i opłat bankowych w PKO Banku Polskim SA.

Otwarcie ww. rachunku walutowego nie wyklucza możliwości dalszej spłaty kredytu walutowego w walucie polskiej, gdyż zgodnie z proponowanym aneksem, w przypadku nie zasilenia rachunku walutowego kwotą niezbędną do pokrycia wymagalnej raty, Bank pobierze środki na spłatę tej raty z rachunku, z którego dotychczas odbywała się spłata kredytu. Ponadto przedmiotowy aneks określi zasady ustalania kursów wymiany walut, stosowanych m.in. do rozliczania wypłat i spłat kredytu walutowego dokonywanych w walucie polskiej. W celu zawarcia stosownego aneksu zapraszamy do oddziału, w którym zaciągnęliście Państwo kredyt. Sporządzenie ww. aneksu zostało zwolnione z opłaty przewidzianej w obowiązującej Taryfie Opłat i Prowizji PKO Banku Polskiego