2014-08-07

PKO Bank Polski S.A. informuje, że dla 2-letniej lokaty strukturyzowanej opartej na koszyku indeksów giełdowych poziomy początkowe, z dnia referencyjnego tj. 5 sierpnia 2014 r., o którym mowa w pkt. 7 Słownika pojęć Dyspozycji/Potwierdzenia otwarcia 2-letniej lokaty strukturyzowanej opartej na koszyku indeksów giełdowych, dla indeksów wchodzących w skład koszyka kształtowały się następująco:

  • EuroStoxx 50 (SX5E)                    3072,20
  • S&P 500 (SPX)                                        1920,21
  • Nikkei-225 (NKY)                       15159,79

Wartość ta stanowi podstawę do obliczenia stopy zwrotu na zakończenie okresu inwestycji.

W celu wyliczenia odsetek za okres inwestycji Bank ustali dzienne kursy zamknięcia dla każdego z indeksów znajdującego się w koszyku, w okresie pomiędzy dniem początkowej obserwacji a dniem końcowej obserwacji. Dla indeksów, w przypadku których wyrażona procentowo zmiana kursu była w którymkolwiek dniu, w odniesieniu do kursu zamknięcia z dnia początkowej obserwacji, wyższa lub równa wartości bariery 24% – w dalszych obliczeniach przyjęty zostanie wskaźnik w wysokości 5%. Dla pozostałych indeksów, w dalszych obliczeniach zostanie uwzględniona wartość procentowa wzrostu lub spadku kursu zamknięcia, w dniu końcowej obserwacji w odniesieniu do analogicznego kursu z dnia początkowej obserwacji.

Należna wypłata w przypadku dotrzymania okresu umownego będzie uzależniona od wyrażonej procentowo średniej arytmetycznej wartości określonych powyżej. Jeżeli średnia ta wyniesie:

  a)  powyżej 0% – Posiadacz lokaty otrzyma zwrot wpłaconego kapitału wraz z odsetkami za okres subskrypcji oraz odsetki za okres inwestycji, w wysokości odpowiadającej iloczynowi ww. średniej i kwoty lokaty,

  b)  0% lub poniżej – Posiadacz lokaty otrzyma zwrot wpłaconego kapitału wraz z odsetkami za okres subskrypcji (bez odsetek za okres inwestycji).

Zysk z tytułu lokaty podlega opodatkowaniu podatkiem od zysków kapitałowych w wysokości 19%.

Powyższe zestawienie jest symulacją przyszłych wyników i nie stanowi gwarancji osiągnięcia w przyszłości podobnych wyników z inwestycji. Mechanizm symulacji nie odnosi się do wyników w przeszłości. Warianty przebiegu inwestycji mają charakter wyłącznie przykładowy i nie odnoszą się do indywidualnej sytuacji Klienta.