2014-04-30

PKO Bank Polski S.A. informuje, że dla 3-letniej lokaty  strukturyzowanej opartej na koszyku akcji spółek rodzinnych kursy zamknięcia akcji wchodzących w skład koszyka, z dnia referencyjnego tj. 29kwietnia 2014 r., o którym mowa w pkt. 7 Słownika pojęć Dyspozycji/Potwierdzenia otwarcia 3-letniej lokaty strukturyzowanej opartej na koszyku akcji spółek rodzinnych:

 • 79,67 USD - dla Wal-Mart Stores, Inc
 • 39,77 USD - dla The Gap, Inc
 • 16,12 USD - dla Ford Motor Company
 • 122, 00 EUR - dla L’oreal
 • 90,34 EUR - dla BayerischeMotorenWerke (BMW) AG
 • 86,07 EUR - dla PernodRicard SA
 • 168,8 EUR - Continental AG
 • 79,18 EUR - Henkel AG & CompanyKGaA
 • 62,17 USD - Nordstrom, Inc

Wartość ta stanowi podstawę do obliczenia stopy zwrotu na zakończenie okresu inwestycji.

Ostateczna wartość wskaźnika z przedziału 16-22% która zastąpi wartość pięciu najwyższych stóp zwrotu została ustalona na poziomie 22%.

Za dotrzymanie okresu umownego lokaty, Posiadacz lokaty, otrzyma odsetki za okres subskrypcji oraz ewentualne odsetki za okres umowny (inwestycji) zależne od kształtowania się wartości cen akcji znajdujących się w koszyku. W celu wyliczenia należnej wypłaty Bank ustali jednostkowe stopy zwrotu na akcjach spółek znajdujących się w koszyku, w okresie pomiędzy dniem początkowej obserwacji a dniem końcowej obserwacji, a następnie:

 1. pięć najwyższych stóp zwrotu zastąpi jednakowym wskaźnikiem 22%,
 2. cztery pozostałestopy zwrotu uwzględni w ich nominalnych wysokościach.

Należna wypłata będzie uzależniona od średniej arytmetycznej wszystkich wskaźników wymienionych w pkt. 1 i stóp zwrotu wymienionych w pkt 2. Jeżeli średnia ta wyniesie:

 1. powyżej 0% – Posiadacz lokaty otrzyma zwrot wpłaconego kapitału oraz zysk odpowiadający iloczynowi tej średniej i kwoty lokaty,
 2. 0% lub poniżej – Posiadacz lokaty otrzyma zwrot wpłaconego kapitału (bez dodatkowego zysku).

Zysk z tytułu lokaty podlega opodatkowaniu podatkiem od zysków kapitałowych w wysokości 19%.

Powyższe zestawienie jest symulacją przyszłych wyników i nie stanowi gwarancji osiągnięcia w przyszłości podobnych wyników z inwestycji. Mechanizm symulacji nie odnosi się do wyników w przeszłości. Warianty przebiegu inwestycji mają charakter wyłącznie przykładowy i nie odnoszą się do indywidualnej sytuacji Klienta.