2013-12-24

PKO Bank Polski S.A. informuje, że dla Europejskiej lokaty indeksowej kurs zamknięcia indeksu EURO STOXX 50, z dnia referencyjnego tj. 23 grudnia 2013 r., o którym mowa w pkt. 7 Słownika pojęć Dyspozycji/Potwierdzenia otwarcia rocznej lokaty strukturyzowanej – „Europejska lokata indeksowa”:

  • 3070,91 EUR - dla indeksu EURO STOXX 50,

Wartość ta stanowi podstawę do obliczenia stopy zwrotu na zakończenie okresu inwestycji.

Ostateczna wartość odsetek uzależniona od wzrostu indeksu z przedziału 12-16% została ustalona na poziomie 16% w skali roku tj. 3562,26 EUR. Partycypacja w zysku wyniesie 70%.

Za dotrzymanie okresu umownego lokaty, Posiadacz lokaty, otrzyma odsetki za okres subskrypcji oraz odsetki za okres umowny zależne od kształtowania się wartości indeksu EURO STOXX 50 w maksymalnej  wysokości 16% w skali roku. Odsetki za okres umowny liczone są według następujących zasad:

  1. Jeśli w okresie trwania lokaty wzrost wartości zamknięcia indeksu nie przekroczy bariery 16% oraz w dniu końcowej obserwacji wartość indeksu będzie zawierać się w przedziale od 100 do 116%, to nastąpi zwrot 100% zainwestowanego kapitału + odsetek w wysokości 70% zmiany indeksu’
  1. Jeśli w okresie trwania lokaty wzrost wartości indeksu nie przekroczy bariery 16% oraz w dniu końcowej obserwacji wartość indeksu spadnie poniżej wartości początkowej, to nastąpi zwrot 100% zainwestowanego kapitału’
  2. Jeśli w dowolnym dniu trwania inwestycji wartość zamknięcia indeksu przekroczy barierę wzrostu w wysokości 16% względem wartości początkowej, a obserwacja wartości indeksu zostanie przerwana, wówczas nastąpi zwrot z góry ustalonej wartości w wysokości 100% zainwestowanego kapitału + kupon w wysokości 1% na koniec okresu inwestycji. W przypadku takiego scenariusza wartość indeksu z ostatniego dnia umowy nie jest brana pod uwagę.

Zysk z tytułu lokaty podlega opodatkowaniu podatkiem od zysków kapitałowych w wysokości 19%.

Powyższe zestawienie jest symulacją przyszłych wyników i nie stanowi gwarancji osiągnięcia w przyszłości podobnych wyników z inwestycji. Mechanizm symulacji nie odnosi się do wyników w przeszłości. Warianty przebiegu inwestycji mają charakter wyłącznie przykładowy i nie odnoszą się do indywidualnej sytuacji Klienta.