2014-04-29

PKO Bank Polski S.A. informuje, że dla lokaty strukturyzowanej EUR/PLN II wartość kursu EUR/PLN z dnia referencyjnego tj. 29kwietnia 2014 roku, o którym mowa w pkt. 6 Słownika pojęć Dyspozycji/Potwierdzenia otwarcia lokaty strukturyzowanej 6-miesięcznej opartej na kursie walutowym EUR/PLN II, wynosi 4,2053. Wartość stanowi podstawę do obliczenia stopy zwrotu na zakończenie okresu inwestycji. Wartość partycypacji została ustalona na wysokości 110%.

Za dotrzymanie okresu umownego inwestycji lokaty strukturyzowanej Klient otrzyma kwotę, której wysokość będzie zależna od kształtowania się kursu walutowego EUR/PLN (fixing NBP) według zasady:

  1. Jeżeli na koniec okresu inwestycji wartość kursu walutowego wzrośnie lub nie ulegnie zmianie, to Klient otrzyma zwrot całości wpłaconego kapitału.
  2. Jeżeli na koniec okresu inwestycji wartość kursu walutowego spadnieo wartość z przedziału między 0,0001 a 0,1000 PLN, to odsetki zostaną wyliczone wg wzoru:


    Oznacza to, że w przypadku gdy spadek zawiera się w określonym przedziale, do wzoru przyjmowane są wartości rzeczywiste. Wysokość odsetek dla klienta zależy od procentowej zmiany kursu walutowego wraz z uwzględnieniem wskaźnika partycypacji.
  3. Jeżeli na koniec okresu inwestycji wartość kursu walutowego spadnie o więcej niż 0,1000 PLN, to odsetki zostaną wyliczone wg wzoru:


    Oznacza to, że w przypadku spadku o wartość większą niż 0,1000 PLN
    do wzoru przyjmowany jest spadek o wartości 0,1000 PLN.

gdzie:

Op - Wartość obserwacji początkowej (dzień referencyjny)

Ok - Wartość obserwacji końcowej (dzień obserwacji)

Zysk podlega opodatkowaniu podatkiem od zysków kapitałowych w wysokości 19%.

Powyższe zestawienie jest symulacją przyszłych wyników i nie stanowi gwarancji osiągnięcia w przyszłości podobnych wyników z inwestycji. Mechanizm symulacji nie odnosi się do wyników w przeszłości. Warianty przebiegu inwestycji mają charakter wyłącznie przykładowy i nie odnoszą się do indywidualnej sytuacji Klienta.