2014-04-03

PKO Bank Polski S.A. informuje, że dla lokaty strukturyzowanej EUR/PLN II wartość kursu EUR/PLN z dnia referencyjnego tj. 1 kwietnia 2014 roku, o którym mowa w pkt. 6 Słownika pojęć Dyspozycji/Potwierdzenia otwarcia lokaty strukturyzowanej 6-miesięcznej opartej na kursie walutowym EUR/PLN II, wynosi 4,1765. Wartość stanowi podstawę do obliczenia stopy zwrotu na zakończenie okresu inwestycji. Wartość partycypacji została ustalona na wysokości 110%.

Za dotrzymanie okresu umownego inwestycji lokaty strukturyzowanej Klient otrzyma kwotę, której wysokość będzie zależna od kształtowania się kursu walutowego EUR/PLN (fixing NBP) według zasady:

  1. Jeżeli na koniec okresu inwestycji wartość kursu walutowego wzrośnie lub nie ulegnie zmianie, to Klient otrzyma zwrot całości wpłaconego kapitału.
  2. Jeżeli na koniec okresu inwestycji wartość kursu walutowego spadnie o wartość z przedziału między 0,0001 a 0,1000 PLN, to odsetki zostaną wyliczone wg wzoru:

    Oznacza to, że w przypadku gdy spadek zawiera się w określonym przedziale, do wzoru przyjmowane są wartości rzeczywiste. Wysokość odsetek dla klienta zależy od procentowej zmiany kursu walutowego wraz z uwzględnieniem wskaźnika partycypacji.
  3. Jeżeli na koniec okresu inwestycji wartość kursu walutowego spadnie o więcej niż 0,1000 PLN, to odsetki zostaną wyliczone wg wzoru:

    Oznacza to, że w przypadku spadku o wartość większą niż 0,1000 PLN
    do wzoru przyjmowany jest spadek o wartości 0,1000 PLN.

gdzie:

Op - Wartość obserwacji początkowej (dzień referencyjny)

Ok - Wartość obserwacji końcowej (dzień obserwacji)

Zysk podlega opodatkowaniu podatkiem od zysków kapitałowych w wysokości 19%.

Powyższe zestawienie jest symulacją przyszłych wyników i nie stanowi gwarancji osiągnięcia w przyszłości podobnych wyników z inwestycji. Mechanizm symulacji nie odnosi się do wyników w przeszłości. Warianty przebiegu inwestycji mają charakter wyłącznie przykładowy i nie odnoszą się do indywidualnej sytuacji Klienta.