2013-12-05

PKO Bank Polski S.A. informuje, że dla lokaty strukturyzowanej opartej na koszyku akcji – „Liderzy branż” kursy zamknięcia akcji spółek, z dnia referencyjnego tj. 3 grudnia 2013 r., o którym mowa w pkt. 7 Słownika pojęć Dyspozycji/Potwierdzenia otwarcia lokaty strukturyzowanej 2-letniej opartej na koszyku akcji – „Liderzy branż”, wyniosły:

  • 38,31 USD - dla spółki Microsoft (MSFT UQ),
  • 192,30 EUR - dla spółki Volkswagen AG(VOW3 GY),
  • 64,95 CHF - dla spółki Nestle (NESN VX),
  • 23,02 EUR - dla spółki Inditex (ITX SM).

Wartości te stanowią podstawę do obliczenia stopy zwrotu na zakończenie okresu inwestycji.

Informujemy, że dnia 3.11.2014 nastąpiła wypłata dodatkowej dywidendy dla posiadaczy akcji spółki Inditex SA wchodzącej w skład koszyka akcji będącego aktywem bazowym lokaty „Liderzy branż” . W związku z powyższym zmianie ulega Poziom Początkowy dla tego składnika koszyka.

Nowy Poziom Początkowy dla akcji firmy Inditex SA wynosi 22,91665 (dotychczasowy Poziom Początkowy 23,02; zmiana jest korzystna dla Klientów).

Ostateczna wartość z przedziału 12-16% będąca podstawą do ustalenia bariery wzrostu dla dwóch spółek o najwyższym zwrocie została ustalona na poziomie 15% w skali 2 lat.

Za dotrzymanie okresu umownego lokaty strukturyzowanej Klient otrzyma odsetki za okres subskrypcji oraz odsetki za okres inwestycji w wysokości zależnej od kształtowania się wartości akcji – „Liderzy branż”, wchodzących w skład koszyka. Odsetki za okres umowny liczone są według następujących zasad:

  1. Jeżeli w dniu końcowej obserwacji jeden lub dwa najwyższe wzrosty będą wyższe niż bariera 15% wówczas do obliczenia średniej stopy zwrotu będą brane: odpowiednio jeden lub dwa najwyższe wzrosty ograniczone do wartości 15% oraz pozostałe ujęte w wartościach rzeczywistych.
  2. Jeśli w dniu końcowej obserwacji wzrosty wszystkich poszczególnych walorów  nie przekroczą wartości 15%, to do obliczenia średniej stopy zwrotu będą wzięte rzeczywiste wartości wzrostu.
  3. Jeśli w dniu końcowej obserwacji średni arytmetyczny wzrost wszystkich walorów znajdzie się poniżej zera, Kapitał Klienta jest chroniony a Klient otrzyma 100%owy zwrot wpłaconego kapitału.

Zysk z tytułu lokaty podlega opodatkowaniu podatkiem od zysków kapitałowych w wysokości 19%.

Powyższe zestawienie jest symulacją przyszłych wyników i nie stanowi gwarancji osiągnięcia w przyszłości podobnych wyników z inwestycji. Mechanizm symulacji nie odnosi się do wyników w przeszłości. Warianty przebiegu inwestycji mają charakter wyłącznie przykładowy i nie odnoszą się do indywidualnej sytuacji Klienta.