2014-03-06

PKO Bank Polski S.A. informuje, że dla dwuletniej lokaty  strukturyzowanej opartej na koszyku akcji partnerów sportów zimowych kursy zamknięcia akcji wchodzących w skład koszyka, z dnia referencyjnego tj. 4 marca 2014 r. (dla ATOS, Coca-Cola, McDonald’s, Addeco, Microsoft) i 5 marca 2014 r. (dla Samsung Electronics i Panasonic), o którym mowa w pkt. 7 Słownika pojęć Dyspozycji/Potwierdzenia otwarcia 2-letniej lokaty strukturyzowanej opartej na koszyku akcji partnerów sportów zimowych wynoszą odpowiednio:

  • 1 330 000 KRW – dla Samsung Electronics
  • 1 294 JPY – dla Panasonic
  • 69,74 EUR  - dla ATOS          
  • 38,31 USD  - dla Coca-Cola                  
  • 94,98 USD  - dla McDonald’s          
  • 75,35 CHF – dla Addeco            
  • 38,41 USD – dla Microsoft                    

Wartość ta stanowi podstawę do obliczenia stopy zwrotu na zakończenie okresu inwestycji.

Ostateczna wartość z przedziału 15-18%, która będzie ograniczała jednostkowy wzrost każdej ze spółek, została ustalona na poziomie 18%.

Za dotrzymanie okresu umownego lokaty, Posiadacz lokaty otrzyma odsetki za okres subskrypcji oraz ewentualne odsetki za okres umowny (inwestycji) zależne od kształtowania się wartości cen akcji znajdujących się w koszyku. W celu wyliczenia zysku za okres inwestycji Bank ustali jednostkowe stopy zwrotu na akcjach każdej ze spółek znajdujących się w koszyku, w okresie pomiędzy dniem początkowej obserwacji a dniem końcowej obserwacji. Następnie ustalone przez Bank jednostkowe stopy zwrotu, których wartość była:

  1. Wyższa niż 18%, zostaną zastąpione wartością graniczną w wysokości 18%
  2. Niższa niż 18%, zostaną uwzględnione w ich nominalnych wysokościach.

Należna wypłata w przypadku dotrzymania okresu umownego będzie uzależniona od wyrażonej procentowo średniej arytmetycznej wartości  w określonych powyżej pkt 1) i 2). Jeżeli średnia ta wyniesie:

    a)  powyżej 0% – Posiadacz lokaty otrzyma zwrot wpłaconego kapitału wraz z odsetkami za okres subskrypcji, oraz odsetki za okres inwestycji w wysokości odpowiadającej iloczynowi ww. średniej i kwoty lokaty,

    b)  0% lub poniżej – Posiadacz lokaty otrzyma zwrot wpłaconego kapitału wraz z odsetkami za okres subskrypcji (bez odsetek za okres inwestycji).

Zysk z tytułu lokaty podlega opodatkowaniu podatkiem od zysków kapitałowych w wysokości 19%.

Powyższe zestawienie jest symulacją przyszłych wyników i nie stanowi gwarancji osiągnięcia w przyszłości podobnych wyników z inwestycji. Mechanizm symulacji nie odnosi się do wyników w przeszłości. Warianty przebiegu inwestycji mają charakter wyłącznie przykładowy i nie odnoszą się do indywidualnej sytuacji Klienta.