2014-02-07

PKO Bank Polski S.A. informuje, że dla  lokaty  strukturyzowanej dwuletniej opartej na koszyku akcji dóbr konsumenckich – „Piątka Gigantów” kursy zamknięcia akcji wchodzących w skład koszyka, z dnia referencyjnego tj. 4 lutego 2014 r. (dla Tesco Plc, Hennes &Mauritz Ab-B, Mc’Donalds, Tata Motors) i 5 lutego 2014 r. (dla LenovoGroup), o którym mowa w pkt. 7 Słownika pojęć Dyspozycji/Potwierdzenia otwarcia 2-letniej lokaty strukturyzowanej opartej na koszyku akcji dóbr konsumenckich wynoszą odpowiednio:

  • 314,00 GBP - dla Tesco Plc
  • 8,51 HKD - dla Lenovo Group Ltd
  • 278,40 SEK - dla Hennes &Mauritz Ab-B
  • 93,09 USD - dla Mc’DonaldsCorp
  • 27,80 USD - dla Tata Motors Ltd

Wartość ta stanowi podstawę do obliczenia stopy zwrotu na zakończenie okresu inwestycji.

Ostateczna wartość wskaźnika z przedziału 12-16% która zastąpi wartość trzech najwyższych stóp zwrotu została ustalona na poziomie 15%.

Za dotrzymanie okresu umownego lokaty, Posiadacz lokaty, otrzyma odsetki za okres subskrypcji oraz ewentualne odsetki za okres umowny (inwestycji) zależne od kształtowania się wartości cen akcji znajdujących się w koszyku. W celu wyliczenia należnej wypłaty Bank ustali jednostkowe stopy zwrotu na akcjach spółek znajdujących się w koszyku, w okresie pomiędzy dniem początkowej obserwacji a dniem końcowej obserwacji, a następnie:

  1. trzy najwyższe stopy zwrotu zastąpi jednakowym wskaźnikiem 15%,
  2. dwie pozostałe stopy zwrotu uwzględni w ich nominalnych wysokościach.

Należna wypłata będzie uzależniona od średniej arytmetycznej wszystkich wskaźników wymienionych w pkt. 1 i stóp zwrotu wymienionych w pkt 2. Jeżeli średnia ta wyniesie:

  a)  powyżej 0% – Posiadacz lokaty otrzyma zwrot wpłaconego kapitału oraz zysk odpowiadający iloczynowi tej średniej i kwoty lokaty,

  b)  0% lub poniżej – Posiadacz lokaty otrzyma zwrot wpłaconego kapitału (bez dodatkowego zysku).

Zysk z tytułu lokaty podlega opodatkowaniu podatkiem od zysków kapitałowych w wysokości 19%.

Powyższe zestawienie jest symulacją przyszłych wyników i nie stanowi gwarancji osiągnięcia w przyszłości podobnych wyników z inwestycji. Mechanizm symulacji nie odnosi się do wyników w przeszłości. Warianty przebiegu inwestycji mają charakter wyłącznie przykładowy i nie odnoszą się do indywidualnej sytuacji Klienta.