2012-08-14

Uprzejmie informujemy, że dla lokaty strukturyzowanej 6-miesięcznej opartej na kursie USD/PLN II wartość kursu USD/PLN z dnia referencyjnego tj. 14 sierpnia 2012 roku, o którym mowa w ust. 4. Dyspozycji/Potwierdzeniu otwarcia lokaty strukturyzowanej 6-miesięcznej opartej na kursie USD/PLN II, wynosi 3,3059.

Parametr z przedziału 10 - 15 groszy został ustalony na 11 groszy, natomiast wartość zysku z przedziału 4% – 6% w skali 6 miesięcy (8%-12% w skali roku) została ustalona na 4,5% w skali 6 miesięcy (9% w skali roku).

Powyższe wartość stanowi podstawę do wyznaczenia przedziału domkniętego [3,1959;3,4159].

Za dotrzymanie okresu umownego lokaty Klient otrzyma 100% wartości zainwestowanego kapitału, odsetki za okres subskrypcji oraz kwotę w zależności od kształtowania się kursu walutowego USD/PLN (fixing NBP) według zasady:

 • za każdy dzień (dzień w którym ustalany jest fixing NBP kursów walutowych) w trakcie okresu obserwacji w którym kurs USD/PLN znajdzie się w przedziale domkniętym [3,1959;3,4159], Klientowi zostaną naliczone odsetki w wysokości 4,5% w skali 6 miesięcy (9% w skali roku), w łącznej wysokości obliczonej według wzoru:

  ŁĄCZNA WARTOŚĆ ODSETEK = NOMINAŁ * OPROCENTOWANIE * D / N, gdzie:
  NOMINAŁ – wartość środków pieniężnych zgromadzonych na lokacie,
  OPROCENTOWANIE – oprocentowanie w wysokości 4,5% w skali 6 miesięcy (9% w skali roku),
  D- liczba dni w okresie obserwacji, w których kurs USD/PLN znajdzie się w przedziale domkniętym [3,1959 ; 3,4159],
  N – liczba dni w okresie obserwacji, w których ustalany jest fixing NBP kursów walutowych,
 • za każdy dzień (dzień w którym ustalany jest fixing NBP kursów walutowych) w trakcie okresu obserwacji w którym kurs USD/PLN nie znajdzie się w przedziale domkniętym [3,1959 ; 3,4159], odsetek nie nalicza się.

Zysk podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym w wysokości 19%.