2011-06-30

Powołanie nowej Rady Nadzorczej i uchwały związane z planowaną wtórną ofertą publiczną sprzedaży akcji PKO Banku Polskiego - to główne decyzje podjęte na zakończonym właśnie Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PKO Banku Polskiego. Walne Zgromadzenie zdecydowało również o podziale zysku Banku osiągniętego w 2010 roku i wypłacie dywidendy. W skład nowej Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia weszli: Cezary Banasiński jako przewodniczący, Tomasz Zganiacz jako wiceprzewodniczący oraz Jan Bossak, Mirosław Czekaj, Krzysztof Kilian, Piotr Marczak, Ewa Miklaszewska, Marek Mroczkowski i Ryszard Wierzba jako członkowie. Walne Zgromadzenie przyjęło także uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie określonych akcji Banku posiadanych przez Skarb Państwa do obrotu na rynku regulowanym, ich dematerializację oraz rejestrację w depozycie papierów wartościowych, a także zawarcie umów mających na celu zabezpieczenie powodzenia ich sprzedaży przez SP oraz Bank Gospodarstwa Krajowego. Przyjęcie uchwały otwiera drogę do podjęcia wszelkich czynności mających na celu umożliwienie wspomnianym akcjonariuszom Banku sprzedaży posiadanych przez nich akcji w ofercie publicznej oraz ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym tych akcji sprzedawanych przez Skarb Państwa, które dotychczas nie były przedmiotem obrotu giełdowego. Umożliwienie dokonania wspomnianej transakcji przez Skarb Państwa i BGK było również powodem zmian w Statucie PKO Banku Polskiego w zakresie zamiany 197 500 000 akcji imiennych serii A na akcje na okaziciela serii A w związku z planowaną sprzedażą tych akcji przez SP w ofercie publicznej oraz ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Z zysku netto PKO Banku Polskiego za 2010 rok w wysokości 3 311 209 tysięcy zł zgodnie z przyjętą na Walnym Zgromadzeniu uchwałą na dywidendę dla akcjonariuszy zostało przeznaczonych 2 475 000 tysięcy zł, na kapitał zapasowy 800 000 tysięcy zł, a na kapitał rezerwowy 36 209 tysięcy zł. Wypłata dywidendy w wysokości 1,98 zł brutto na akcję nastąpi 15 września 2011 roku, a dzień dywidendy został ustalony na 31 sierpnia 2011 roku. Podczas Walnego Zgromadzenia zatwierdzone zostały również sprawozdania finansowe PKO Banku Polskiego i Grupy Kapitałowej, sprawozdania Zarządu z działalności Banku i Grupy oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2010 rok. Udzielono również absolutorium za ubiegły rok członkom Zarządu i Rady. Nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady oraz Japonii. Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i w żadnym wypadku nie stanowi oferty nabycia papierów wartościowych spółki Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. ("Bank"). Prospekt przygotowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych Banku oraz ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW") ("Prospekt") będzie jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje o Banku oraz ofercie publicznej papierów wartościowych Banku w Polsce ("Oferta"). Bank będzie mógł przeprowadzić Ofertę po zatwierdzeniu Prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego, będącą organem nadzoru nad rynkiem kapitałowym w Polsce, oraz jego publikacji. W związku z Ofertą oraz ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie papierów wartościowych Banku do obrotu na GPW, Bank udostępni Prospekt na swojej stronie internetowej (www.pkobp.pl ) jak również na stronie internetowej Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego (www.dm.pkobp.pl ).

***

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Zysk netto za I kwartał 2011 roku wyniósł 851 mln zł. Z ponad 25-procentowym udziałem w rynku Bank zajmuje także czołowe miejsce w sprzedaży złotowych kredytów hipotecznych, oferując oprócz tradycyjnych kredytów hipotecznych również preferencyjne kredyty mieszkaniowe z dopłatą państwa. PKO Bank Polski jest regularnie nagradzany w prestiżowych rankingach. Oferta kredytu hipotecznego, pod względem dostosowania do nietypowych oczekiwań klientów, została uznana za najlepszą na rynku przez portal finansowy Comperia.pl. Bank został również doceniony za elastyczność oferty tych kredytów, które mogą być udzielane na sfinansowanie różnych celów oraz w kategorii najlepszego banku oszczędnościowo-inwestycyjnego. Aż pięć produktów PKO Banku Polskiego: kredyt hipoteczny, kredyt gotówkowy, konto, lokata i karta kredytowa, zostało nagrodzonych przez miesięcznik Reader's Digest certyfikatami "Produkt Roku 2010" jako najczęściej i najchętniej wybierane przez klientów. Bank jest też m.in. laureatem "Złotego Bankiera" za najlepszy na rynku kredyt gotówkowy i kredyt dla firm, zwycięzcą konkursu "Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców", posiadaczem certyfikatu "Firma Przyjazna Klientowi" oraz najlepszym bankiem komercyjnym według Warsaw Business Journal. Innowacyjne rozwiązania bankowości korporacyjnej PKO Banku Polskiego zostały nagrodzone w konkursie Europrodukt. Bank otrzymał w ostatniej edycji tego konkursu trzy statuetki w kategorii produkt - za rachunek płacowy i skonsolidowany oraz rachunek escrow. Nowoczesne rozwiązania technologiczne wdrażane przez Bank zostały z kolei docenione przez Gazetę Bankową, która przyznała mu tytuł "Bankowego Lidera Informatyki Instytucji Finansowych 2010". Według analiz firmy badawczej MillwardBrown SMG/KRC PKO Bank Polski cieszy się najwyższym zaufaniem spośród badanych instytucji finansowych działających w Polsce - 3/4 ankietowanych ufa jego stabilności finansowej. PKO Bank Polski jest również najsilniejszym wizerunkowo bankiem w kraju, o czym świadczy pozycja lidera rankingu "Top Marka" według magazynu Press. Jest także najdroższą marką na polskim rynku bankowym. Specjaliści z magazynu The Banker wycenili jej wartość na półtora miliarda dolarów, a w rankingu Rzeczpospolitej "Polskie Marki 2010" jej wartość została określona na 3,6 mld zł.