2013-05-24

Kapituła konkursu uhonorowała Bartosza Drabikowskiego Wiceprezesa Zarządu PKO Banku Polskiego, odpowiedzialnego za Obszar Finansów i Rachunkowości, za szerokie rozumienie zadań Dyrektora Finansowego oraz wkład we wspieranie biznesu i wdrażanie innowacji. Wyniki ósmej edycji Konkursu zostały ogłoszone podczas uroczystej gali w Hotelu Sheraton.

Celem Konkursu „Dyrektor Finansowy Roku” jest wyróżnianie i promowanie osób zarządzających finansami przedsiębiorstw, szczególnie takich, którzy skutecznie działają w zmiennych warunkach rynkowych, są profesjonalistami i biznesowymi wizjonerami budującymi wartość firmy.

Oceniając kandydatów kapituła analizowała ich osiągnięcia zawodowe, kwalifikacje, przebieg kariery zawodowej, wkład w budowę pozycji konkurencyjnej firmy na rynku, umiejętność przezwyciężania trudności i kryzysów, solidność zawodową i etykę, doświadczenie w pozyskiwaniu środków finansowych oraz wyniki ekonomiczne firmy.

- Rola dyrektora finansowego (CFO) w nowej rzeczywistości gospodarczej zdecydowanie wykracza poza tradycyjną funkcję strażnika finansów spółki. Kluczowego znaczenia nabiera umiejętność właściwego zaadresowania w strategiach i planach finansowych istotnie podwyższonej zmienności rynków finansowych i otoczenia makroekonomicznego. Przy tym nie wolno zapominać o ciągłym doskonaleniu efektywności Banku i poszukiwaniu równowagi między dynamicznym rozwojem, akceptowanym ryzykiem i silną dyscypliną kosztową – mówi Bartosz Drabikowski, wiceprezes Zarządu PKO Banku Polskiego.

W VIII edycji plebiscytu Dyrektora Finansowego wybrano laureatów w kategoriach: duże przedsiębiorstwa (z obrotami firmy powyżej 200 mln zł) oraz małe i średnie (z obrotami do 200 mln zł). Kapituła dodatkowo przyznaje wyróżnienia oraz nagrody specjalne.