2011-05-10

Grupa Kapitałowa i PKO Bank Polski utrzymują trend wzrostowy w wypracowanych wynikach finansowych. Po I kwartale 2011 roku osiągnęły zyski netto w wysokości odpowiednio 871 mln zł i 851 mln zł. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku zysk Grupy Kapitałowej wzrósł o 21,0%, a Banku o 17,1%. Kontynuacja poprawy warunków makroekonomicznych w I kwartale 2011 roku pozytywnie przełożyła się na kondycję sektora bankowego. Sytuację na rynku depozytowo-kredytowym kształtował dalszy stabilny wzrost sprzedaży kredytów mieszkaniowych, poprawa na rynku kredytów dla przedsiębiorstw oraz szybszy niż rok wcześniej wzrost depozytów. Podjęte w tym czasie przez Grupę Kapitałową PKO Banku Polskiego działania pozwoliły wypracować zysk o 151 mln zł większy w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Na dobry wynik finansowy w decydujący sposób wpłynął wysoki poziom wyniku na działalności biznesowej Grupy Kapitałowej przy utrzymaniu konserwatywnego podejścia do ryzyka oraz przy efektywnym zarządzaniu kosztami. - Zapowiadaliśmy dwucyfrowy wzrost zysku i został on wypracowany. Odnotowaliśmy wzrost wolumenów kredytowych o 12,6% r/r oraz depozytów o 10,3%. Poprawiła się także jakość portfela – mówi Zbigniew Jagiełło Prezes Zarządu PKO Banku Polskiego. Wynik na działalności biznesowej dla Grupy w wysokości 2 581 mln zł uzyskano głównie w efekcie wzrostu wyniku odsetkowego w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Dzięki jego wzrostowi o 16,6% r/r, przy niewielkim zwiększeniu ogólnych kosztów administracyjnych, nastąpił spadek wskaźnika C/I w ujęciu rocznym do poziomu 40,8%. Po I kwartale 2011 roku, ze względu na wysoką dynamikę zysku netto, efektywność Grupy Kapitałowej ukształtowała się na wysokim poziomie. Na koniec I kwartału br. wskaźnik ROE wyniósł 15,4%, ROA – 2,0%. Wzrost bazy depozytowej oraz wysoki poziom kapitałów własnych Grupy pokrył, rosnące w ślad za wzrostem akcji kredytowej, potrzeby kapitałowe i umożliwił dalszy stabilny rozwój działalności biznesowej. Na koniec I kwartału 2011 roku współczynnik wypłacalności osiągnął 13,4%. Zysk netto PKO Banku Polskiego uzyskany w I kwartale 2011 roku wyniósł 851 mln zł i był wyższy o 124 mln zł w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. W tym czasie nastąpiła dalsza poprawa wskaźnika relacji kosztów do dochodów Banku. Wskaźnik C/I spadł o 2,4 pp. r/r do poziomu 39,7%. Wskaźnik ROE wyniósł w I kwartale 2011 roku 15,8%, a ROA 2,1%. Współczynnik wypłacalności w tym samym okresie osiągnął poziom 13,0%. W ciągu pierwszych trzech miesięcy tego roku nastąpił wzrost wyniku na działalności biznesowej Banku głównie w efekcie wzrostu wyniku odsetkowego o 17,1% r/r do poziomu 1687 mln zł. Na koniec pierwszego kwartału odnotowano wzrost wolumenów kredytowych i depozytowych Banku. Na skutek aktywizacji działalności sprzedażowej portfel kredytów zwiększył się o 14,9 mld zł, a depozytów o 11,4 mld zł. Najwyższe tempo odnotowano przy kredytach dla MSP i bankowości hipotecznej. O 20%, w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, wzrósł wolumen kredytów hipotecznych stanowiący 44% całego portfela kredytowego. Drugi co do wielkości był portfel kredytów korporacyjnych – 22% w strukturze portfela, 17% natomiast stanowią kredyty bankowości detalicznej i prywatnej. Jednocześnie nastąpił wzrost detalicznych depozytów klientowskich. Najwyższe, stanowiące 71% całej bazy, depozyty bankowości detalicznej i prywatnej odnotowały wzrost o 9% r/r. Na kolejnych pozycjach pod względem udziału w portfelu depozytów znalazły się depozyty korporacyjne (wzrost o 13% r/r), MSP (wzrost o 6% r/r) oraz klienta rynku mieszkaniowego (wzrost o16% r/r).

***

PKO Bank Polski jest niekwestionowanym liderem polskiego sektora bankowego. Zysk netto za I kwartał 2011 roku wyniósł 851 mln zł. Z ponad 25-procentowym udziałem w rynku Bank zajmuje także czołowe miejsce w sprzedaży złotowych kredytów hipotecznych, oferując oprócz tradycyjnych kredytów hipotecznych również preferencyjne kredyty mieszkaniowe z dopłatą państwa. PKO Bank Polski jest regularnie nagradzany w prestiżowych rankingach. Oferta kredytu hipotecznego, pod względem dostosowania do nietypowych oczekiwań klientów, została uznana za najlepszą na rynku przez portal finansowy Comperia.pl. Bank został również doceniony za elastyczność oferty tych kredytów, które mogą być udzielane na sfinansowanie różnych celów oraz w kategorii najlepszego banku oszczędnościowo-inwestycyjnego. Aż pięć produktów PKO Banku Polskiego: kredyt hipoteczny, kredyt gotówkowy, konto, lokata i karta kredytowa, zostało nagrodzonych przez miesięcznik Reader’s Digest certyfikatami „Produkt Roku 2010” jako najczęściej i najchętniej wybierane przez klientów. Bank jest też m.in. laureatem „Złotego Bankiera” za najlepszy na rynku kredyt gotówkowy i kredyt dla firm, zwycięzcą konkursu „Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców”, posiadaczem certyfikatu „Firma Przyjazna Klientowi” oraz najlepszym bankiem komercyjnym według Warsaw Business Journal. Innowacyjne rozwiązania bankowości korporacyjnej PKO Banku Polskiego zostały nagrodzone w konkursie Europrodukt. Bank otrzymał w ostatniej edycji tego konkursu trzy statuetki w kategorii produkt – za rachunek płacowy i skonsolidowany oraz rachunek escrow. Nowoczesne rozwiązania technologiczne wdrażane przez Bank zostały z kolei docenione przez Gazetę Bankową, która przyznała mu tytuł „Bankowego Lidera Informatyki Instytucji Finansowych 2010”. Według analiz firmy badawczej MillwardBrown SMG/KRC PKO Bank Polski cieszy się najwyższym zaufaniem spośród badanych instytucji finansowych – 3/4 ankietowanych ufa jego stabilności finansowej. PKO Bank Polski jest również najsilniejszym wizerunkowo bankiem w kraju, o czym świadczy pozycja lidera rankingu „Top Marka” według magazynu Press. Jest także najdroższą marką na polskim rynku bankowym. Specjaliści z magazynu The Banker wycenili jej wartość na półtora miliarda dolarów, a w rankingu Rzeczpospolitej „Polskie Marki 2010” jej wartość została określona na 3,6 mld zł.