2017-02-08

Z dniem 3 lutego 2017 roku Komisja Nadzoru Finansowego zawiesiła działalność Wielkopolskiej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej oraz wystąpiła do sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości Kasy. Tym samym uruchomiona została procedura, która umożliwi klientom Wielkopolskiej SKOK odzyskanie zgromadzonych środków do równowartości 100 tys. euro w ramach Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Na mocy uchwały Zarządu BFG wypłaty środków gwarantowanych będzie można dokonać w PKO Banku Polskim. Obsługa odbywać się będzie w oddziałach Banku, z wyłączeniem agencji, od 13 lutego do 14 kwietnia 2017 roku. Po tym terminie wypłaty będą dokonywane bezpośrednio przez BFG w terminie 5 lat od dnia zawieszenia działalności Kasy.

Klienci Wielkopolskiej SKOK powinni zgłosić się osobiście do jednego z 1186 wskazanych oddziałów PKO Banku Polskiego (dane teleadresowe dostępne na stronie www.pkobp.pl/poi) z dokumentem tożsamości. Informację o realizowaniu wypłat będzie można znaleźć na drzwiach wejściowych do placówki. Środki zostaną wypłacone w gotówce lub przesłane na konto klienta w wysokości wskazanej przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. W przypadku kwot przekraczających 25 tys. zł konieczne jest poinformowanie Banku z wyprzedzeniem dwóch dni roboczych - telefonicznie lub osobiście, o planowanej wypłacie gotówkowej (awizowanie).

Środki gwarantowane będą wypłacane wyłącznie w walucie polskiej, bez względu na to w jakiej zdeponowane były środki, do równowartości w złotych 100 tys. euro, tj. 429.850,00 zł. Do przeliczenia przyjęty został kurs średni NBP z dnia zawieszenia działalności Kasy, czyli 3 lutego 2017 roku (1 EUR = 4,2985 PLN). W przypadku kwot wyższych niż gwarantowane mogą być one dochodzone bezpośrednio od Wielkopolskiej SKOK. W sytuacji ogłoszenia upadłości Kasy, wierzytelności powinny zostać zgłoszone przez klienta sędziemu-komisarzowi w terminie wskazanym w postanowieniu sądu o ogłoszeniu upadłości.

Wszystkie przelewy na rachunki Członków Kasy wykonane po 3 lutego, w tym przelewy z tytułu wynagrodzeń, świadczeń emerytalnych i rentowych są zwracane na rachunek podmiotu, który złożył polecenie przelewu na rachunki w Kasie. Zalecamy Klientom wskazanie tym podmiotom rachunków innych instytucji finansowych, na które mają być wysyłane należne im świadczenia (płace, emerytury, renty).

Pod numerem infolinii PKO Banku Polskiego: 800 302 302 można uzyskać informacje dotyczące procesu wypłat oraz awizować kwoty powyżej 25 tys. zł.

W sprawie systemu wypłat gwarantowanych można kontaktować się z Bankowym Funduszem Gwarancyjnym: 800 569 341 (połączenie bezpłatne), 22 583 09 42, 22 583 09 43, 22 583 09 45.