2016-07-27

22 lipca 2016 roku Komisja Nadzoru Finansowego zawiesiła działalność Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej „Skarbiec” oraz wystąpiła do sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości tej Kasy. Tym samym uruchomiona została procedura, która umożliwi klientom SKOK „Skarbiec” odzyskanie zgromadzonych środków do równowartości w złotych 100 tys. euro w ramach gwarancji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Na mocy uchwały Zarządu BFG wypłaty środków gwarantowanych w imieniu i na rzecz Funduszu będzie można dokonać w PKO Banku Polskim. Obsługa odbywać się będzie w oddziałach Banku, z wyłączeniem agencji, od 1 sierpnia 2016 do 30 września 2016 roku. Po tym terminie wypłaty będą dokonywane bezpośrednio przez BFG w ciągu 5 lat od dnia spełnienia warunku gwarancji.

Klienci SKOK „Skarbiec” powinni zgłosić się osobiście do jednego z oddziałów PKO Banku Polskiego z dokumentem tożsamości. Dane teleadresowe oddziałów są dostępne na stronie https://www.pkobp.pl/poi. Informację o realizowaniu wypłat będzie również można znaleźć w placówce. Środki zostaną wypłacone w gotówce lub przesłane na konto klienta w wysokości wskazanej przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. PKO Bank Polski nie pobiera opłat od klientów za wypłatę środków gwarantowanych, niezależnie czy zostaną one przekazane przelewem, czy wypłacone w gotówce. W przypadku kwot przekraczających 25 tys. zł konieczne jest poinformowanie PKO z wyprzedzeniem dwóch dni roboczych – telefonicznie (pod numerem 800 302 302) lub osobiście, o planowanej wypłacie gotówkowej (awizowanie).

Wypłaty dokonywane będą wyłącznie w walucie polskiej, bez względu na to w jakiej zdeponowane były środki, a do przeliczenia przyjęty został kurs średni NBP z dnia spełnienia warunku gwarancji, czyli 22 lipca 2016 roku (1 EUR = 4,3564 PLN). To oznacza, że gwarancja obowiązuje dla depozytów o wysokości do 435 640 zł. W przypadku kwot wyższych niż gwarantowane mogą być one dochodzone bezpośrednio od SKOK Skarbiec. W sytuacji ogłoszenia upadłości Kasy, wierzytelności powinny zostać zgłoszone przez klienta sędziemu-komisarzowi w terminie wskazanym w postanowieniu sądu o ogłoszeniu upadłości.

Wszystkie przelewy na rachunki Członków Kasy wykonane po 22 lipca 2016 r., w tym przelewy z tytułu wynagrodzeń, świadczeń emerytalnych i rentowych są zwracane na rachunek podmiotu, który złożył polecenie przelewu na rachunki w Kasie, np. ZUS, KRUS, czy pracodawcy. Zalecamy klientom wskazanie tym podmiotom rachunków innych instytucji finansowych, na które mają być wysyłane należne im świadczenia (płace, emerytury, renty).

Pod bezpłatnym numerem infolinii PKO Banku Polskiego: 800 302 302  (brak opłat dla numerów krajowych na terenie kraju; w pozostałych przypadkach – opłata zgodna z taryfą operatora) i 81 535 60 60 (opłata zgodna z taryfa operatora) można uzyskać informacje dotyczące procesu wypłat oraz awizować kwoty powyżej 25 tys. zł. 

W sprawie systemu wypłat gwarantowanych można kontaktować się z Bankowym Funduszem Gwarancyjnym: 800 569 341 (połączenie bezpłatne), 22 583 09 42, 22 583 09 43, 22 583 09 45 opłata za połączenie zgodna z opłatą przewidzianą przez operatora wg aktualnego cennika).