2014-07-24

Z dniem 18 lipca 2014 roku Komisja Nadzoru Finansowego zawiesiła działalność Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej Wspólnota oraz wystąpiła do sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości Kasy. Tym samym uruchomiona została procedura, która umożliwi klientom SKOK Wspólnota odzyskanie zgromadzonych środków do równowartości 100 tys. euro w ramach Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Na mocy uchwały Zarządu BFG wypłaty środków gwarantowanych będzie można dokonać w PKO Banku Polskim. Obsługa odbywać się będzie w oddziałach Banku, z wyłączeniem agencji, od 28 lipca do 19 września 2014 roku. Po tym terminie wypłaty będą dokonywane bezpośrednio przez BFG w terminie 5 lat od dnia zawieszenia działalności Kasy.

Klienci SKOK Wspólnota powinni zgłosić się osobiście do dowolnej placówki PKO Banku Polskiego (dane teleadresowe dostępne na stronie http://www.pkobp.pl/poi/) z dokumentem tożsamości. Środki zostaną wypłacone w gotówce lub przesłane na konto klienta w wysokości wskazanej przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. W przypadku kwot przekraczających 30 tys. zł konieczne jest poinformowanie PKO z wyprzedzeniem dwóch dni roboczych - telefonicznie lub osobiście, o planowanej wypłacie gotówkowej (awizowanie).

Wypłaty dokonywane będą wyłącznie w walucie polskiej, bez względu na to w jakiej zdeponowane były środki, a do przeliczenia przyjęty został kurs średni NBP z dnia zawieszenia działalności Kasy, czyli 18 lipca 2014 roku (1 EUR = 4,1479 PLN). W przypadku kwot wyższych niż gwarantowane mogą być one dochodzone bezpośrednio od SKOK Wspólnota. W sytuacji ogłoszenia upadłości Kasy, wierzytelności powinny zostać zgłoszone przez klienta sędziemu-komisarzowi w terminie wskazanym w postanowieniu sądu o ogłoszeniu upadłości.

Pod numerem infolinii PKO Banku Polskiego: 801 302 302  (dla dzwoniących w kraju) i 81 535 65 65 (dla dzwoniących w kraju, z zagranicy i z telefonów komórkowych) można uzyskać informacje dotyczące procesu wypłat oraz awizować kwoty powyżej 30 tys. zł.

 

W sprawie systemu wypłat gwarantowanych można kontaktować się z Bankowym Funduszem Gwarancyjnym: 800 569 341 (połączenie bezpłatne), 22 583 09 42, 22 583 09 43, 22 583 09 45.