2012-10-04

Agencje ratingowe Standard and Poor’s oraz Moody’s przyznały wysokie oceny emisji obligacji PKO Banku Polskiego w dolarach amerykańskich.

We wrześniu 2012 r. agencja ratingowa Standard and Poor’s przyznała emisji w USD ocenę na poziomie „A-”. Natomiast wczoraj emisję dolarową oceniła agencja Moody’s, przyznając rating na poziomie „A2”.

We wrześniu tego roku PKO Bank Polski, poprzez swoją spółkę zależną PKO Finance AB , wyemitował obligacje na kwotę 1 miliarda dolarów amerykańskich. Ostateczna wycena wyniosła 285 punktów bazowych ponad dziesięcioletnie amerykańskie obligacje rządowe, czyli zaledwie 125 punktów bazowych powyżej polskich obligacji rządowych o podobnym terminie zapadalności. Kupon wyniósł 4,63 proc. Popyt ze strony inwestorów był ogromny, ponad 3,3-krotnie przewyższył wcześniej zakładany poziom.

Obligacje wyemitowane zostały na bazie dokumentacji obowiązującej na rynku długu w Stanach Zjednoczonych, zgodnie z Regulacją 144A, wydaną na podstawie amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych. Była to jedna z pierwszych tego typu emisji przeprowadzona przez bank z Europy Środkowej i pierwsza przeprowadzona przez bank pochodzący z Polski.

NINIEJSZY MATERIAŁ NIE JEST PRZEZNACZONY DO PUBLIKACJI ANI DO ROZPOWSZECHNIANIA, BEZPOŚREDNIO ALBO POŚREDNIO, NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, KANADY LUB JAPONII ALBO W INNYCH PAŃSTWACH, W KTÓRYCH PUBLICZNE ROZPOWSZECHNIANIE INFORMACJI ZAWARTYCH W NINIEJSZYM MATERIALE MOŻE PODLEGAĆ OGRANICZENIOM LUB BYĆ ZAKAZANE PRZEZ PRAWO.

Niniejszy materiał jest prezentowany jedynie w celach informacyjnych i promocyjnych i nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do nabycia jakichkolwiek papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki ani w jakiejkolwiek innej jurysdykcji. Papiery wartościowe Banku nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. ze zmianami („Ustawa o Papierach Wartościowych”) ani na podstawie przepisów żadnego stanu oraz nie mogą być oferowane ani sprzedawane na terytorium Stanów Zjednoczonych, chyba że w ramach wyjątku od wymogu rejestracji przewidzianego w Ustawie o Papierach Wartościowych i obowiązujących przepisach stanowych lub w ramach transakcji wyłączonych spod tego wymogu. Nie będzie prowadzona żadna oferta publiczna papierów wartościowych Banku w Stanach Zjednoczonych.

Rozpowszechnianie tego dokumentu w niektórych państwach może być zabronione. W szczególności niedozwolona jest dystrybucja niniejszego dokumentu na terytorium Kanady, Japonii lub Australii. Informacje zawarte w załączonym dokumencie nie stanowią oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych.