2017-08-02

W związku z wejściem w życie z dniem 1 sierpnia 2017 r. nowelizacji ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (dotyczącej kredytów mieszkaniowych udzielanych w tzw. programie MDM)  planuje się wznowienie przyjmowania od dnia 8 sierpnia 2017 r. wniosków o dofinansowanie wkładu własnego z wypłatą wsparcia w 2017 r.

Zmiana ustawy umożliwia wykorzystanie kwoty 5% limitu środków przeznaczonych do wypłaty z Funduszu Dopłat w 2017 r. i 2018 r. Kwota ta stanowi różnicę pomiędzy kwotą 100% środków pieniężnych zaplanowanych do wypłaty w danym roku a kwotą 95% tych środków, po przekroczeniu której Bank Gospodarstwa Krajowego ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej informację o wstrzymaniu przyjmowania wniosków o dofinansowanie wkładu własnego z terminem wypłaty wsparcia przypadającym na dany rok.