2012-11-23

Akcje Alior Bank S.A.iMarvipol S.A. bezpośrednio z iPKO.
Aby zapisać się na akcje wystarczy, że posiadasz otwarty rachunek maklerski prowadzony w Domu Maklerskim PKO Banku Polskiego i powiążesz go z rachunkiem w iPKO.

Jak uruchomić usługę maklerską w iPKO

Wystarczy jedno logowanie, żeby mieć możliwość inwestowania na giełdzie przy jednoczesnym dostępie do swoich środków zgromadzonych w iPKO.

  • 0 zł za otwarcie rachunku inwestycyjnego,
  • prowizja maklerska: 0,19%,
  • zapisy na akcje przez Internet.

Już teraz w iPKO  możesz mieć szybki i prosty dostęp do usług maklerskich, umożliwiających m.in.:

  • składanie i anulowanie zleceń na wszystkie instrumenty finansowe notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie,
  • składanie zapisów w ramach ofert publicznych,
  • wykonywanie przelewów na zdefiniowane rachunki bankowe,
  • przeglądanie informacji na temat rachunków maklerskich i papierów wartościowych znajdujących się na tych rachunkach wzbogaconych o wycenę wg kursów zamknięcia z poprzedniej sesji giełdowej,
  • automatycznego pobierania środków z rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego na potrzeby realizacji zleceń na Giełdzie Papierów Wartościowych.
  • przegląd pełnych informacji o wszystkich złożonych zleceniach wraz z prezentacją on-line ich aktualnego statusu.

Korzystaj z pełnych możliwości iPKO – otwórz rachunek i możesz zapisać się na akcje Alior Bank S.A. oraz Marvipol S.A.

Więcej o ofercie publicznej Marvipol S.A.

Więcej o ofercie publicznej Alior Bank S.A.

 Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych spółki Alior Bank S.A. („Bank”). Prospekt („Prospekt”) przygotowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych Banku i ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie („GPW”) jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Banku oraz ofercie publicznej papierów wartościowych Banku w Polsce („Oferta”). Bank będzie mógł przeprowadzić Ofertę w Polsce po zatwierdzeniu Prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego, będącą organem nadzoru nad rynkiem kapitałowym w Polsce oraz jego publikacji. W związku z Ofertą w Polsce oraz dopuszczeniem i wprowadzeniem papierów wartościowych Banku do obrotu na GPW, Bank udostępni Prospekt na swojej stronie internetowej (www.aliorbank.pl) jak również na stronie internetowej IPOPEMA Securities S.A. (www.ipopema.pl).
Niniejszy materiał nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki albo w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. Niniejszy materiał nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych ani zaproszenia do składania zapisów na lub nabywania papierów wartościowych.

Niniejszy materiał nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do składania oferty zakupu papierów wartościowych na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki. Papiery wartościowe mogą być oferowane i zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki po ich zarejestrowaniu zgodnie z amerykańską ustawą o papierach wartościowych z 1933 r. ze zmianami (U.S. Securities Act of 1933, „Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”)) albo na podstawie wyjątku od obowiązku rejestracyjnego przewidzianego w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych. Bank nie zamierza rejestrować żadnej części Oferty w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Niniejszy materiał ani żadna jego kopia nie może być przekazany lub w jakikolwiek sposób przesłany lub udostępniony na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Niniejszy materiał nie stanowi rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców.