2013-11-27

Zapisz się na akcje ELEMENTAL HOLDING S.A. w iPKO. Wystarczy, że posiadasz otwarty rachunek maklerski prowadzony w Domu Maklerskim PKO Banku Polskiego i powiążesz go z iPKO.

Jak uruchomić usługę maklerską w iPKO

Wystarczy jedno logowanie, żeby mieć możliwość inwestowania na giełdzie przy jednoczesnym dostępie do swoich środków zgromadzonych w iPKO:

  • 0 zł za otwarcie rachunku inwestycyjnego
  • 0 zł za przelewy internetowe do PKO Banku Polskiego oraz do innych banków
  • zapisy na akcje przez Internet

Już teraz z iPKO możesz mieć szybki i prosty dostęp do usług maklerskich, umożliwiających m.in.:

  • składanie i anulowanie zleceń na wszystkie instrumenty finansowe notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie,
  • składanie zapisów w ramach ofert publicznych (udział w prywatyzacjach),
  • wykonywanie przelewów na zdefiniowane rachunki bankowe,
  • przeglądanie informacji na temat rachunków maklerskich i papierów wartościowych znajdujących się na tych rachunkach wzbogaconych o wycenę wg kursów zamknięcia z poprzedniej sesji giełdowej,
  • automatyczne pobieranie środków z iPKO na potrzeby realizacji zleceń na Giełdzie Papierów Wartościowych (uwaga: sam ustalisz limit kwoty, do wysokości której będzie możliwe automatyczne pobieranie środków z iPKO, w momencie powiązania rachunków),
  • sprawdzanie bieżącego stanu finansów na rachunku maklerskim, m.in. kwoty środków dostępnych pod zlecenie, gotówki, wysokości należności oraz danych dotyczących rozliczenia transakcji z odroczonym terminem płatności,
  • przegląd pełnych informacji o wszystkich złożonych zleceniach wraz z prezentacją on-line ich aktualnego statusu.

 

Korzystaj z pełnych możliwości iPKO – otwórz rachunek, a będziesz mógł zapisać się na akcje Elemental Holding S.A.!

Więcej o ofercie publicznej Elemental Holding S.A. link: http://www.dm.pkobp.pl/o-nas/aktualnosci/elemental-holding-sa-informacje-dla-inwestorow-indywidualnych/

Zapisy dla Inwestorów Indywidualnych trwają od 27 listopada do 02 grudnia 2013 roku (do godziny 23:59).

NINIEJSZY MATERIAŁ NIE JEST PRZEZNACZONY DO ROZPOWSZECHNIANIA NA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, ANI W INNYCH PAŃSTWACH, W KTÓRYCH ROZPOWSZECHNIANIE INFORMACJI ZAWARTYCH W NINIEJSZYM MATERIALE MOŻE PODLEGAĆ OGRANICZENIOM LUB BYĆ ZAKAZANE PRZEZ PRAWO.

Niniejszy dokument ma charakter wyłącznie promocyjny i nie stanowi prospektu w rozumieniu przepisów prawnych, za pośrednictwem których dokonano implementacji Dyrektywy 2003/71/WE z późn. zm. (Dyrektywa ta łącznie z przepisami prawa, za pośrednictwem których nastąpiła jej implementacja w danym Państwie Członkowskim oraz z innymi właściwymi przepisami prawa, zwana dalej „Dyrektywą Prospektową”) i nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do nabycia papierów wartościowych. Prospekt, który został sporządzony zgodnie z postanowieniami Dyrektywy Prospektowej i zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 20 listopada 2013 r. („Prospekt”), jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje o Elemental Holding S.A. („Spółka”) i oferowanych papierach wartościowych Spółki, a także o ich dopuszczeniu i wprowadzeniu do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Prospekt jest dostępny na stronie internetowej Spółki (www.elemental-holding.pl) oraz na stronie internetowej (www.dibre.pl).