2013-11-19

Zapisz się na akcje ENERGA S.A. w iPKO. Wystarczy, że posiadasz otwarty rachunek maklerski prowadzony w Domu Maklerskim PKO Banku Polskiego i powiążesz go z iPKO.

Jak uruchomić usługę maklerską w iPKO

Wystarczy jedno logowanie, żeby mieć możliwość inwestowania na giełdzie przy jednoczesnym dostępie do swoich środków zgromadzonych w iPKO:

  • 0 zł za otwarcie rachunku inwestycyjnego!
  • 0 zł za przelewy internetowe do PKO Banku Polskiego oraz do innych banków
  • zapisy na akcje przez Internet

 Już teraz w iPKO możesz mieć szybki i prosty dostęp do usług maklerskich, umożliwiających m.in.:

  • składanie i anulowanie zleceń na wszystkie instrumenty finansowe notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie,
  • składanie zapisów w ramach ofert publicznych (udział w prywatyzacjach),
  • wykonywanie przelewów na zdefiniowane rachunki bankowe,
  • przeglądanie informacji na temat rachunków maklerskich i papierów wartościowych znajdujących się na tych rachunkach wzbogaconych o wycenę wg kursów zamknięcia z poprzedniej sesji giełdowej,
  • automatyczne pobieranie środków z rachunku Inteligo na potrzeby realizacji zleceń na Giełdzie Papierów Wartościowych (uwaga: sam ustalisz limit kwoty, do wysokości której będzie możliwe automatyczne pobieranie środków z rachunku Inteligo, w momencie powiązania rachunków),
  • sprawdzanie bieżącego stanu finansów na rachunku maklerskim, m.in. kwoty środków dostępnych pod zlecenie, gotówki, wysokości należności oraz danych dotyczących rozliczenia transakcji z odroczonym terminem płatności,
  • przegląd pełnych informacji o wszystkich złożonych zleceniach wraz z prezentacją on-line ich aktualnego statusu.

Korzystaj z pełnych możliwości iPKO – otwórz rachunek , a będziesz mógł zapisać się na akcje ENERGA S.A.!

Więcej o ofercie publicznej ENERGA S.A.

Zapisy dla Inwestorów Indywidualnych trwają od 19 listopada do 2 grudnia 2013 roku (do godziny 23:59).

Zastrzeżenia prawne:

Niniejszy materiał nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio lub pośrednio, w całości lub w części, w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie, Japonii ani w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której rozpowszechnianie informacji w nim zawartych może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo.

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do nabycia papierów wartościowych ENERGA S.A. („Spółka”).

Prospekt („Prospekt”), sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji Spółki w Polsce oraz ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego i jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce i ofercie publicznej akcji Spółki w Polsce. Prospekt dostał opublikowany i jest dostępny na stronach internetowych Spółki (www.grupaenerga.pl) oraz oferującego (www.dm.pkobp.pl).

Niniejszy materiał nie stanowi rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców.

Disclaimer:

This material is not for release, directly or indirectly, in whole or in part, in or into the United States of America, Australia, Canada or Japan or any other jurisdiction where applicable laws restrict or prohibit the release of information contained herein.

This material is for promotional purposes only and does not constitute an offer to sell or invitation to acquire the securities of ENERGA S.A. (the “Company”).

The prospectus (the “Prospectus”) prepared in connection with the public offering of the Company’s shares in Poland and their admission and introduction to trading on the regulated market of the Warsaw Stock Exchange has been approved by the Polish Financial Supervision Authority and is the sole legally binding document containing information about the Company and the public offering of the Company’s shares in Poland. The Prospectus has been published and is available on the websites of the Company (www.grupaenerga.pl) and of the offeror (www.dm.pkobp.pl).

This material does not constitute a recommendation within the meaning of the Regulation of the Polish Minister of Finance Regarding Information Constituting Recommendations Concerning Financial Instruments or Issuers Thereof dated October 19, 2005.