2013-10-09

Aby zapisać się na akcje PKP Cargo S.A. wystarczy, że posiadasz otwarty rachunek maklerski prowadzony w Domu Maklerskim PKO Banku Polskiego i powiążesz go z iPKO.

Jak uruchomić usługę maklerską w iPKO

Wystarczy jedno logowanie, żeby mieć możliwość inwestowania na giełdzie przy jednoczesnym dostępie do swoich środków zgromadzonych w iPKO:

 

  • 0 zł za przelewy internetowe do PKO Banku Polskiego oraz do innych banków
  • zapisy na akcje przez Internet

 

Już teraz z iPKO możesz mieć szybki i prosty dostęp do usług maklerskich, umożliwiających m.in.:

  • składanie i anulowanie zleceń na wszystkie instrumenty finansowe notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie,
  • składanie zapisów w ramach ofert publicznych (udział w prywatyzacjach),
  • wykonywanie przelewów na zdefiniowane rachunki bankowe,
  • przeglądanie informacji na temat rachunków maklerskich i papierów wartościowych znajdujących się na tych rachunkach wzbogaconych o wycenę wg kursów zamknięcia z poprzedniej sesji giełdowej,
  • automatyczne pobieranie środków z rachunku Inteligo na potrzeby realizacji zleceń na Giełdzie Papierów Wartościowych (uwaga: sam ustalisz limit kwoty, do wysokości której będzie możliwe automatyczne pobieranie środków z rachunku Inteligo, w momencie powiązania rachunków),
  • sprawdzanie bieżącego stanu finansów na rachunku maklerskim, m.in. kwoty środków dostępnych pod zlecenie, gotówki, wysokości należności oraz danych dotyczących rozliczenia transakcji z odroczonym terminem płatności,
  • przegląd pełnych informacji o wszystkich złożonych zleceniach wraz z prezentacją on-line ich aktualnego statusu.

  

Korzystaj z pełnych możliwości iPKO – otwórz rachunek , a będziesz mógł zapisać się na akcje PKP Cargo S.A.!

Więcej o ofercie publicznej PKP Cargo S.A. 

Zapisy dla Inwestorów Indywidualnych trwają od 9 do 21 października 2013 roku (do godziny 23:59).

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do nabycia papierów wartościowych. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o PKP Cargo S.A. („Spółka”), ofercie publicznej akcji Spółki, a także o ich dopuszczeniu i wprowadzeniu do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. jest prospekt emisyjny, zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz udostępniony na stronach internetowych www.pkp-cargo.pl oraz Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego www.dm.pkobp.pl. Niniejszy materiał nie podlega rozpowszechnianiu, publikacji ani dystrybucji bezpośrednio czy pośrednio, w całości lub w części, na lub do terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady i Japonii.