2013-11-06

Aby zapisać się na 4-letnie obligacje serii C ze zmiennym oprocentowaniem emitowane przez Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A., wystarczy, że posiadasz otwarty rachunek maklerski prowadzony w Domu Maklerskim PKO Banku Polskiego i powiążesz go z iPKO.

Jak uruchomić usługę maklerską w iPKO

Wystarczy jedno logowanie, żeby mieć możliwość inwestowania na giełdzie przy jednoczesnym dostępie do swoich środków zgromadzonych w iPKO:

  • 0 zł za otwarcie rachunku inwestycyjnego
  • 0 zł za przelewy internetowe do PKO Banku Polskiego oraz do innych banków
  • zapisy na akcje i obligacje przez Internet

Już teraz z iPKO możesz mieć szybki i prosty dostęp do usług maklerskich, umożliwiających m.in.:

  • składanie i anulowanie zleceń na wszystkie instrumenty finansowe notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie,
  • składanie zapisów w ramach ofert publicznych (udział w prywatyzacjach),
  • wykonywanie przelewów na zdefiniowane rachunki bankowe,
  • przeglądanie informacji na temat rachunków maklerskich i papierów wartościowych znajdujących się na tych rachunkach wzbogaconych o wycenę wg kursów zamknięcia z poprzedniej sesji giełdowej,
  • automatyczne pobieranie środków z iPKO na potrzeby realizacji zleceń na Giełdzie Papierów Wartościowych (uwaga: sam ustalisz limit kwoty, do wysokości której będzie możliwe automatyczne pobieranie środków z rachunku Inteligo, w momencie powiązania rachunków),
  • sprawdzanie bieżącego stanu finansów na rachunku maklerskim, m.in. kwoty środków dostępnych pod zlecenie, gotówki, wysokości należności oraz danych dotyczących rozliczenia transakcji z odroczonym terminem płatności,
  • przegląd pełnych informacji o wszystkich złożonych zleceniach wraz z prezentacją on-line ich aktualnego statusu.

Korzystaj z pełnych możliwości  iPKO – otwórz rachunek i możesz zapisać się na 4-letnie obligacje serii C ze zmiennym oprocentowaniem emitowane przez Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.!

Zapisy trwają od 6 do 7 listopada 2013 roku (do godziny 23:59).

Zapoznaj się z komunikatem o przekroczeniu liczby dostępnych obligacji Serii C i skróceniu okresu przyjmowania zapisów na obligacje wydanym przez Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.

Więcej o ofercie publicznej Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do nabycia papierów wartościowych Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („Spółka”). Prospekt sporządzony w związku z ofertą publiczną obligacji Spółki na terytorium Polski oraz ubieganiem się o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w ramach platformy Catalyst został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 24 maja 2013 r. i wraz ze wszystkimi opublikowanymi aneksami oraz komunikatami aktualizacyjnych do Prospektu stanowi jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje o Spółce oraz ofercie publicznej obligacji Spółki w Polsce („Oferta”). Prospekt został opublikowany i jest dostępny na stronie internetowej Spółki www.orlen.pl w zakładce Relacje Inwestorskie.

Przed podjęciem decyzji o nabyciu obligacji Spółki w Ofercie inwestorzy powinni zapoznać się z treścią Prospektu, wszystkich opublikowanych aneksów oraz komunikatów aktualizujących do Prospektu.

Niniejszy materiał nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do nabycia papierów wartościowych Spółki na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki. Papiery wartościowe mogą być oferowane i zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki po ich zarejestrowaniu zgodnie z amerykańską ustawą o papierach wartościowych z 1933 r. ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933) albo na podstawie wyjątku od obowiązku rejestracyjnego przewidzianego w tej ustawie. Nie będzie prowadzona oferta publiczna obligacji Spółki na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Niniejszy materiał, ani żadna jego część, nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Japonii, Australii lub w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo.

Niniejszy materiał nie stanowi rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców.