2009-01-17

PKO CREDIT SUISSE Obligacji Długoterminowych inwestuje m.in. w bezpieczne, wysokooprocentowane Obligacje Skarbu Państwa. Jest to zatem Fundusz o niskim poziomie ryzyka, rekomendowany dla Osób ceniących bezpieczeństwo. Ponieważ Fundusz może nabywać od Skarbu Państwa obligacje hurtowo i po niższej cenie ma on możliwość wypracowania większych zysków od klienta indywidualnie kupującego obligacje. Fundusze papierów dłużnych PKO TFI znajdują się w czołówce Funduszy w swojej kategorii, osiągając jedne z najlepszych wyników. W obecnej sytuacji rynkowej jest to bezpieczna form inwestowania umożliwiająca osiągnięcie wysokiej stopy zwrotu. W okresie od 30 listopada 2007r. do 30 listopada 2008r. PKO CREDIT SUISSE Obligacji Długoterminowych osiągnął stopę zwrotu na poziomie 21,46%*. PKO CREDIT SUISSE Obligacji Długoterminowych to:

  • możliwość pomnażania kapitału, przy zachowaniu wysokiej płynności z inwestycji dla Osób ceniących bezpieczeństwo,
  • potencjalny zysk wyższy od tradycyjnych produktów depozytowych,
  • wpłaty i wypłaty oszczędności w dowolnym terminie (rekomendowany czas inwestycji w krótkim lub średnim terminie),
  • wygodny i szybki sposób nabywania/sprzedawania jednostek uczestnictwa Funduszu bezpośrednio z Twojego konta.

W rankingu dziennika Rzeczpospolita (31.12.2008 r.) oraz Gazety Prawnej (7.01.2009 r.) Fundusz PKO/CS Obligacji Długoterminowych został uznany za najlepszy w kategorii funduszy dłużnych.

ZACZNIJ INWESTOWAĆ

* Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i nie stanowi podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Przed dokonaniem inwestycji, należy się zapoznać z treścią skrótu prospektu PKO CREDIT SUISSE Obligacji Długoterminowych - fio. Szczegółowy opis czynników ryzyka związanych z inwestowaniem w PKO CREDIT SUISSE Obligacji Długoterminowych - fio znajduje się w prospekcie informacyjnym, dostępnym na stronie internetowej www.pkotfi.pl oraz w skrótach prospektów dostępnych u dystrybutorów i na stronie internetowej www.pkotfi.pl. Lista dystrybutorów dostępna jest pod numerem infolinii 0 801 32 32 80. Wyliczenia własne PKO TFI na podstawie dziennej wyceny jednostki uczestnictwa w okresie 30.11.2007-30.11.2008r. Wynik bez uwzględnienia podatku i opłat manipulacyjnych. Historyczne wyniki nie są gwarancją osiągnięcia identycznych zysków w przyszłości. Fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Fundusz może inwestować powyżej 35% wartości swoich aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski oraz jednostkę samorządu terytorialnego imiennie wskazane w prospekcie informacyjnym.