2011-12-19

Uprzejmie informujemy, że nadchodzące terminy wykonania zobowiązań podatkowych, przypadające na pierwszy kwartał 2012 r., wiążą się z nałożonymi na płatników podatków obowiązkami odpowiedniego przygotowania, a następnie sporządzenia i przesłania Państwu a także organom podatkowym, szeregu informacji i deklaracji. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego, w deklaracjach i informacjach podatkowych wykazuje się dane aktualne na dzień 31 grudnia roku, którego dotyczy rozliczenie. Aktualność danych warunkuje ponadto prawidłowe doręczenie formularzy. W trosce o prawidłowe wykonanie podatkowego obowiązku informacyjnego oraz w celu zapewnienia Państwu komfortu w relacjach z organami podatkowymi, PKO Bank Polski uprzejmie prosi o weryfikację i, tam gdzie to konieczne, zaktualizowanie swoich danych osobowych, identyfikacyjnych, adresowych oraz korespondencyjnych. Skuteczna aktualizacja danych korespondencyjnych możliwa jest za pośrednictwem serwisu internetowego iPKO, natomiast w przypadku danych osobowych, identyfikacyjnych, oraz adresu zamieszkania konieczny jest kontakt z pracownikami najbliższych Państwu oddziałów PKO Banku Polskiego. PKO Bank Polski pełni funkcję płatnika oraz obowiązki informacyjne w odniesieniu do Państwa przychodów oraz podatków, powstałych i pobranych w związku z korzystaniem z usług, produktów oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz z inwestowaniem w instrumenty rynku finansowego. Formularzami podatkowymi, podlegającymi sporządzeniu za 2011 r. są:

  1. PIT-8C – informacja o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych, a także przychodach z tzw. innych źródeł (dotyczy m. in.: obrotu papierami wartościowymi, odszkodowań oraz innych odpłatnych lub nieodpłatnych świadczeń), co do których Bank nie pełni funkcji płatnika.
  2. PIT-11 - informacja płatnika o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych, dotycząca m. in. przychodów z rent i emerytur zagranicznych, ze stosunku pracy, przychodów z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło.
  3. IFT-3R, IFT-1R - informacje o przychodach (dochodach) osób fizycznych, osiągających m. in. przychody odsetkowe, przychody z tytułu dywidendy, należności licencyjnych, dotycząca wyłącznie osób nieposiadających miejsca zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (nierezydentów).

Będziemy zobowiązani za zweryfikowanie następujących danych:

  • w przypadku otrzymania przez Państwa dochodów/przychodów wykazywanych w informacjach PIT-8C i PIT-11: - dane osobowe; nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia, - dane identyfikacyjne: PESEL, - adres zamieszkania: kraj, województwo, powiat, ulica, nr domu, nr lokalu, miejscowość, kod pocztowy, - adres do korespondencji (wymagany, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania),
  • w przypadku otrzymania przez Państwa dochodów/przychodów wykazywanych w informacjach IFT-3R, IFT-1R: - dane osobowe: nazwisko, pierwsze imię, imię ojca, imię matki, data urodzenia, miejsce urodzenia, - dane identyfikacyjne: numer identyfikacyjny nadany za granicą, rodzaj numeru identyfikacyjnego i kraj jego wydania, numer paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość, rodzaj dokumentu stwierdzającego tożsamość i kraj wydania, - adres zamieszkania: ulica, nr domu, nr lokalu, kraj, miejscowość, kod pocztowy, - adres do korespondencji (wymagany, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania). W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikami najbliższych Państwu oddziałów Banku.