2013-11-20

W trosce o prawidłowe wykonanie przez PKO Bank Polski podatkowych obowiązków informacyjnych oraz w celu zapewnienia Państwu komfortu w relacjach z organami podatkowymi, uprzejmie prosimy o weryfikację oraz ewentualne zaktualizowanie swoich danych osobowych, identyfikacyjnych, adresowych oraz korespondencyjnych.

Jednocześnie informujemy, że PKO Bank Polski zobowiązany jest do przekazania Państwu informacji podatkowych w związku z korzystaniem przez Państwa m. in. z usług bankowych, produktów oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz z inwestowaniem w instrumenty rynku finansowego.  

Formularzami podatkowymi podlegającymi sporządzeniu dla Państwa przez Bank za rok 2013 będą m. in.:

  1. PIT-8C – informacja o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych, a także przychodach z tzw. innych źródeł, co do których Bank nie pełni funkcji płatnika (dotyczy m. in.: obrotu papierami wartościowymi, odszkodowań oraz innych odpłatnych lub nieodpłatnych świadczeń).
  2. PIT-11 - informacja płatnika o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych (dotyczy m. in. przychodów z rent i emerytur zagranicznych).
  3. IFT-3R, IFT-1R - informacje o dochodach osób fizycznych m. in. z przychodów odsetkowych lub dywidend (dotyczy wyłącznie osób nieposiadających miejsca zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej - nierezydentów).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego, w deklaracjach i informacjach podatkowych wykazuje się dane aktualne na dzień 31 grudnia roku, którego dotyczy rozliczenie.

W trosce o prawidłowe wykonanie przez Bank obowiązków informacyjnych oraz w celu zapewnienia Państwu komfortu w relacjach z organami podatkowymi, uprzejmie prosimy o weryfikację oraz zaktualizowanie swoich danych wykazywanych na formularzach podatkowych:

1) w przypadku dotyczących Państwa informacji PIT-8C oraz PIT-11 są to:

  • dane osobowe: nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia,
  • dane identyfikacyjne: PESEL,
  • adres zamieszkania: kraj, województwo, powiat, ulica, nr domu, nr lokalu, miejscowość, kod pocztowy,

2) w przypadku dotyczących Państwa informacji IFT-3R oraz IFT-1R są to:  

  • dane osobowe: nazwisko, pierwsze imię, imię ojca, imię matki, data urodzenia, miejsce urodzenia,
  • dane identyfikacyjne: numer identyfikacyjny nadany za granicą, rodzaj numeru identyfikacyjnego i kraj jego wydania, numer paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość, rodzaj dokumentu stwierdzającego tożsamość i kraj wydania,
  • adres zamieszkania: ulica, nr domu, nr lokalu, kraj, miejscowość, kod pocztowy.

Aby była skuteczna aktualizacja powyższych danych konieczny jest kontakt z pracownikami dowolnego oddziału PKO Banku Polskiego.

Równocześnie mając na względzie, iż warunkiem prawidłowego przekazania Państwu formularzy podatkowych oraz skutecznej komunikacji w tym zakresie jest posiadanie przez Bank aktualnego adresu korespondencji, uprzejmie prosimy o weryfikację oraz ewentualne zaktualizowanie adresu do korespondencji, adresów e-mail oraz numerów telefonów komórkowych.

Aktualizacja adresu korespondencyjnego oraz adresu e-mail możliwa jest za pośrednictwem serwisu internetowego iPKO, natomiast aktualizacja numeru telefonu komórkowego może odbyć się w dowolnym oddziale PKO Banku Polskiego.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikami najbliższych Państwu oddziałów Banku.