2011-12-01

Uprzejmie informujemy, że od 1 stycznia 2012 r. zmianie ulega data waluty dla banku w przypadku poleceń wypłaty SEPA oraz poleceń wypłaty EOG w walucie EUR. Obecna data waluty dla banku SPOT zostanie zastąpiona datą waluty dla banku TOMNEXT, bez ponoszenia dodatkowych opłat za tryb pilny. Zmiany te będą miały odzwierciedlenie w Taryfie prowizji i opłat bankowych w PKO Banku Polskim. W przypadku niezaakceptowania powyższych warunków, Posiadacz rachunku ma możliwość rozwiązania umowy rachunku bieżącego lub pomocniczego w terminie przewidzianym w umowie. Informacje dotyczące zmian w Taryfie prowizji i opłat bankowych dostępne są pod numerem Infolinii 0 801 36 36 36 (opłaty zgodne z taryfą operatora) oraz w placówkach Banku.