2013-03-19

Najważniejsze zmiany dotyczące transakcji skarbowych:

 

 1. Warunki transakcji dłużnymi papierami wartościowymi rozliczanych w dniu ich zawarcia mogą być ustalane w godzinach 9.00 – 12.30,
 2. Klient zobowiązany jest do postawienia środków pieniężnych do dyspozycji PKO Banku Polskiego na swoim rachunku bankowym w celu rozliczenia zawartej transakcji, najpóźniej do godziny 17:00 w dniu rozliczenia,
 3. W przypadku transakcji pochodnych Klient zobowiązany jest do ustanowienia zabezpieczenia, najpóźniej do godziny 17:00 w dniu zawarcia transakcji,
 4. W przypadku rozliczenia netto transakcji, z wyjątkiem transakcji zawartych na rynku dłużnych papierów wartościowych, dyspozycja Klienta musi być złożona w PKO Banku Polskim do godziny 17:00 w dniu rozliczenia transakcji, z wyłączeniem transakcji wcześniej rozliczonych,  
 5. W zakresie negocjowanej natychmiastowej transakcji wymiany walut wymienialnych zawieranej za pośrednictwem systemu autodealing-iPKOdealer:
  1)  warunki transakcji mogą być ustalane w każdym dniu roboczym w godzinach 9:00-17:00,
  2)  warunkiem zawarcia transakcji natychmiastowej jest posiadanie przez Klienta przed zawarciem transakcji natychmiastowej wymaganej ilości środków pieniężnych na rachunku bankowym, która zostanie zablokowana:
  a)       w wysokości 5% nominału transakcji należnego PKO BP SA z tytułu rozliczenia transakcji - w przypadku transakcji zawieranych do godziny 16:00  i rozliczanych w dniu ich zawarcia oraz w przypadku transakcji rozliczanych następnego i drugiego dnia roboczego po dniu ich zawarcia, zawieranych do godziny 17:00,
  b)       w wysokości 100 % nominału transakcji należnego PKO BP SA z tytułu rozliczenia transakcji - w przypadku transakcji zawieranych po godzinie 16:00 i rozliczanych w dniu ich zawarcia,
 6. W przypadku zawarcia transakcji, o których mowa w pkt 2 lit. a, Klient stawia do dyspozycji PKO BP SA w dniu rozliczenia transakcji na swoim rachunku bankowym obciążanym przez PKO BP SA kwotę waluty bazowej lub waluty kwotowanej, nie później niż do godziny 16:00 w dacie waluty, w celu rozliczenia zawartej transakcji,
 7. Przypadku braku środków pieniężnych do rozliczenia transakcji, o których mowa w pkt 2 lit. a, Klient może zawrzeć, nie później niż do godziny 16:00 w dacie waluty, za pośrednictwem iPKOdealer  transakcję odwrotną do transakcji wcześniej zawartej na ten sam nominał i na tę samą datę waluty. W dacie waluty transakcji PKO BP SA rozlicza netto te transakcje.

Mamy nadzieję, ze powyższe zmiany wpłyną na jeszcze lepszą współpracę z naszym Bankiem.

Bardzo dziękujemy za korzystanie z naszych usług i życzymy dalszej współpracy z PKO Bankiem Polskim.