2015-12-28

Informujemy, że od dnia 1 stycznia 2016 r. ulega zmianie oprocentowanie kredytów i pożyczek przeterminowanych, zadłużenia przeterminowanego w kartach kredytowych, zadłużenia przeterminowanego na rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych, niedopuszczalnych sald debetowych  na rachunkach bieżących, bieżących BIZNES PARTNER (oraz w otwartych do dnia 13 lutego 2008 r. rachunkach bieżących MEDYK PARTNER i AGRO PARTNER) i niespłaconego  w terminie dopuszczalnego salda debetowego, nieautoryzowanych sald ujemnych dla Kont Inteligo  oraz wysokość odsetek od przeterminowanego Kredytu odnawialnego Inteligo, Pożyczki Inteligo, Karty kredytowej Inteligo (odsetki karne).

Nie ulega zmianie oprocentowanie kredytów preferencyjnych w złotych udzielanych w PKO Banku Polskim SA, dla których stopa procentowa oparta jest na stopie redyskontowej weksli oraz wysokości stopy referencyjnej, określającej minimalne oprocentowanie podstawowych operacji otwartego rynku, prowadzonych przez NBP.

Aktualne oprocentowanie wynosi:

Lp.

Wyszczególnienie

Stopa procentowa w stosunku rocznym

1.

Kredyty na realizację celów określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1996r. w sprawie szczegółowych kierunków działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji, do oprocentowania  których stosowane są dopłaty ze środków ARiMR udzielane:

 

1.1.

na realizację przedsięwzięć w rolnictwie, przetwórstwie rolno – spożywczym i usługach dla rolnictwa, wymienionych w § 1 ust. 1, § 2 i 3 rozporządzenia udzielone (symbol IP):

 

1.1.a

od 13 listopada 2003 roku  do dnia 30 kwietnia 2007 roku:

 

 

- oprocentowanie ogółem,

2,1875

 

- oprocentowanie od kredytobiorcy:

3,0000

1.1.b.

od 1 stycznia 2003 roku do dnia 30 kwietnia 2007 roku, dla których zwiększono wskaźnik redyskonta weksli:

 

 

- oprocentowanie ogółem,

2,6250

 

- oprocentowanie od kredytobiorcy:

2,0000

1.2.

na realizację przedsięwzięć gospodarczych związanych z rozwojem rolnictwa i gospodarki żywnościowej objętych programami branżowymi i programami regionalnymi zatwierdzonymi przez Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – zgodnie z § 11 ust. 3 pkt 1 i ust. 5 pkt 1 rozporządzenia udzielone (symbol BR):

 

1.2.a.

od 13 listopada 2003 roku do dnia 30 kwietnia 2007 roku:

 

 

- oprocentowanie ogółem,

2,1875

 

- oprocentowanie od kredytobiorcy:

2,0000

1.2.b.

od 1 stycznia 2003 roku do dnia 30 kwietnia 2007 roku, dla których zwiększono wskaźnik redyskonta weksli:

 

 

- oprocentowanie ogółem,

2,6250

 

- oprocentowanie od kredytobiorcy:

2,0000

1.3.

na zakup gruntów rolnych – zgodnie z § 11 ust. 3 pkt 2 lit. a) i b) rozporządzenia udzielone (symbol KZ):

 

1.3.a.

do 31 grudnia 2002 roku:

 

 

- oprocentowanie ogółem,

2,0300

 

- oprocentowanie od kredytobiorcy:

              0,4375

1.3.b.

do 31 grudnia 2002 roku, dla których zwiększono  wskaźnik redyskonta weksli:

 

 

- oprocentowanie ogółem,

2,6250

 

- oprocentowanie od kredytobiorcy:

0,4375

1.3.c.

od 1 stycznia do 12 listopada 2003 roku:

 

 

- oprocentowanie ogółem,

2,1000

 

- oprocentowanie od kredytobiorcy:

 

 

-- do 26 września 2003 r.

2,0000

 

-- od 27 września 2003 r.

1,2000

1.3.d.

od 13 listopada 2003 roku do dnia 30 kwietnia 2007 roku:

 

 

- oprocentowanie ogółem,

2,1875

 

- oprocentowanie od kredytobiorcy:

1,2000

1.3.e.

od 1 stycznia 2003 roku do dnia 30 kwietnia 2007 roku, dla których zwiększono wskaźnik redyskonta weksli:

 

 

- oprocentowanie ogółem,

2,6250

 

- oprocentowanie od kredytobiorcy:

1,2000

1.4.

na utworzenie lub urządzenie gospodarstw rolnych przez osoby, które nie przekroczyły 40 roku życia - zgodnie z § 11 ust. 3 pkt 3 rozporządzenia udzielone (symbol MR):

 

1.4.a.

do 31 grudnia 2002 roku:

 

 

- oprocentowanie ogółem,

2,0300

 

- oprocentowanie od kredytobiorcy:

0,4375

1.4.b.

do 31 grudnia 2002 roku, dla których zwiększono  wskaźnik redyskonta weksli:

 

 

- oprocentowanie ogółem,

2,6250

 

- oprocentowanie od kredytobiorcy:

              0,4375   

1.4.c.

od 1 stycznia do dnia 12 listopada 2003 roku:

 

 

- oprocentowanie ogółem,

2,1000

 

- oprocentowanie od kredytobiorcy:

 

 

-- do 26 września 2003 r.

2,0000

 

-- od 27 września 2003 r.

 1,2000

1.4.d.

od 13 listopada 2003 roku do dnia 30 kwietnia 2007 roku:

 

 

- oprocentowanie ogółem,

2,1875

 

- oprocentowanie od kredytobiorcy:

 1,2000

1.4.e.

od 1 stycznia 2003 roku do dnia 30 kwietnia 2007 roku, dla których zwiększono wskaźnik redyskonta weksli:

 

 

- oprocentowanie ogółem,

2,6250

 

- oprocentowanie od kredytobiorcy:

1,2000

1.4.f.

do 3 marca 2004 roku:

 

 

- oprocentowanie ogółem,

2,0300

 

- oprocentowanie od kredytobiorcy

2,0000

1.4.g.

od 4 marca 2004 roku do dnia 30 kwietnia 2007 roku

 

 

- oprocentowanie ogółem,

2,1000

 

- oprocentowanie od kredytobiorcy

1,2000

1.5.

na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na obszarach dotkniętych klęską – zgodnie z § 20 rozporządzenia udzielone ( symbol KL/01):

 

1.5.a

od 13 listopada 2003 roku do dnia 30 kwietnia 2007 roku:

 

 

- oprocentowanie ogółem,

2,1875

 

- oprocentowanie od kredytobiorcy:

1,2000

1.5.b.

od 1 stycznia 2003 roku do dnia 30 kwietnia 2007 roku, dla których zwiększono wskaźnik redyskonta weksli:

 

 

- oprocentowanie ogółem,

2,6250

 

- oprocentowanie od kredytobiorcy:

1,2000

1.6.

na zakup nieruchomości rolnych przeznaczonych na utworzenie lub urządzenie gospodarstwa rodzinnego udzielone (symbol GR):

 

 

1.6.a

do 30 kwietnia 2007 roku:

 

 

- oprocentowanie ogółem

2,1875

 

- oprocentowanie od kredytobiorcy

1,2000

1.6.b.

do 30 kwietnia 2007 roku, dla których zwiększono wskaźnik redyskonta weksli:

 

 

- oprocentowanie ogółem

2,6250

 

- oprocentowanie od kredytobiorcy

1,2000

1.7.

na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych  w zakresie nowych technologii produkcji w rolnictwie (symbol NT):

 

 

1.7.a.

do dnia 30 kwietnia 2007 roku:

 

 

- oprocentowanie ogółem

2,1875

 

- oprocentowanie od kredytobiorcy

1,0000

1.7.b.

do dnia 30 kwietnia 2007 roku, dla których zwiększono wskaźnik redyskonta weksli:

 

 

- oprocentowanie ogółem

2,6250

 

- oprocentowanie od kredytobiorcy

1,0000

1.7.c.

od 4 marca 2004 roku do 30 kwietnia 2007 roku:

 

 

- oprocentowanie ogółem

2,1000

 

- oprocentowanie od kredytobiorcy

1,0000

1.8.

na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie nowych technologii produkcji zapewniających wysoką jakość produkcji (symbol BR/NT):

 

1.8.a.

do dnia 30 kwietnia 2007 roku:

 

 

- oprocentowanie ogółem

2,1875

 

- oprocentowanie od kredytobiorcy

1,0000

1.8.b.

do dnia 30 kwietnia 2007 roku, dla których zwiększono wskaźnik redyskonta weksli:

 

 

- oprocentowanie ogółem

2,6250

 

- oprocentowanie od kredytobiorcy

1,0000

2.

Kredyty inwestycyjne udzielane gminom i przedsiębiorcom nie prowadzącym działalności budowlanej na usuwanie skutków powodzi oraz osuwisk ziemnych i huraganów z dopłatami do oprocentowania:

 

 

- oprocentowanie ogółem

1,925

 

- oprocentowanie od kredytobiorcy

2,00

3.

Kredyty inwestycyjne udzielane małym i średnim przedsiębiorstwom, na usuwanie skutków powodzi oraz usuwisk ziemnych i huraganów z zastosowaniem dopłat do oprocentowania przez BGK:

 

3.1.

- oprocentowanie ogółem

1,9251)

3.2.

- oprocentowanie od kredytobiorcy

2,001)

4.

Kredyty na cele mieszkaniowe – niekomercyjne – z przejściowym wykupem odsetek przez budżet państwa:

 

4.1.

Hipoteczne

                  

                     2,502)

4.2.

udzielone na podstawie umów zawartych do dnia 31 maja 1992r. i udzielone spółdzielniom mieszkaniowym w okresie od dnia 1 czerwca 1992r. do dnia 31 grudnia 1994r. na warunkach określonych w § 3a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 1994r. w sprawie zasad i trybu wykupienia w 1994r. należności banków z tytułu odsetek od kredytów mieszkaniowych oraz sposobu rozliczeń z tego tytułu (Dz. U. Nr 61, poz. 256 i Nr 139, poz. 750) oraz udzielonych do dnia 31 marca 1996r. na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 lutego 1996r. w sprawie warunków objęcia pomocą państwa spłaty niektórych kredytów mieszkaniowych zaciągniętych do dnia 31 marca 1996r. (Dz. U. Nr 27, poz. 121) – przeniesione do spłaty długoterminowej.

 

2,50 2)

5.

Kredyt mieszkaniowy udzielany na usuwanie skutków powodzi oraz osuwisk ziemnych i huraganów z dopłatami do oprocentowania:

 

 

- oprocentowanie ogółem

1,925

 

- oprocentowanie od kredytobiorcy

2,00

6.

Preferencyjne kredyty studenckie z dopłatami z Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich.

2,10

7.

Kredyty o charakterze odnawialnym, w tym Kredyt odnawialny Inteligo przeterminowane i postawione, po upływie terminu wypowiedzenia, w stan natychmiastowej wymagalności na cele konsumpcyjne, dla umów zawartych:

 

7.1.

do dnia 31 grudnia 2015 r. z zastrzeżeniem pkt 7.2. 

10,00

7.2.

do dnia 31 grudnia 2015 r., które zostały aneksowane bądź wobec których zawarto umowę restrukturyzacyjną po dniu 1 stycznia 2016 r. 3)

14,00

7.3.

od dnia 1 stycznia 2016 r.

14,00

8.

Zadłużenie przeterminowane kart kredytowych dla klientów indywidualnych dla umów zawartych:

 

8. 1

do dnia 8 stycznia 2016 r. z zastrzeżeniem pkt 8.3.

10,00

8.2.

od dnia 9 stycznia 2016 r.

14,00

8.3.

do dnia 8 stycznia 2016 r. wobec których zawarto umowę restrukturyzacyjną po 8 stycznia 2016 r.  3)

 14,00

9.

Kredyty przeterminowane i kredyty postawione, po upływie terminu wypowiedzenia, w stan natychmiastowej wymagalności udzielone na cele konsumpcyjne, z wyłączeniem kredytów o charakterze odnawialnym, dla umów zawartych:

 

9.1.

do dnia 31 grudnia 2015 r. , z zastrzeżeniem pkt 9.2.

10,00

9.2.

do dnia 31 grudnia 2015 r. wobec których zawarto umowę restrukturyzacyjną po dniu 1 stycznia 2016 r. 3)

14,00

9.3.

od dnia 1 stycznia 2016 r.

14,00

10.

Kredyty o charakterze odnawialnym przeterminowane, postawione, po upływie terminu wypowiedzenia, w stan natychmiastowej wymagalności udzielone na cele gospodarcze, dla umów zawartych:

 

10.1.

do 31 grudnia 2015 r. i przedłużanych po 1.stycznia .2016 r., z zastrzeżeniem pkt 10.2.

10,00

10.2.

do 31 grudnia 2015 r. wobec których zawarto umowę restrukturyzacyjną po dniu 1 stycznia 2016 r. 3)

14,00

10.3

od dnia 1 stycznia 2016 r.

14,00

11.

Kredyty przeterminowane, z wyłączeniem kredytów o charakterze odnawialnym na cele gospodarcze, przeterminowane Pożyczki MSP, przeterminowane Pożyczki hipoteczne dla klientów indywidualnych, przeterminowane Pożyczki hipoteczne dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz kredyty i Pożyczki hipoteczne dla klientów indywidualnych, Pożyczki hipoteczne dla małych i średnich przedsiębiorstw, postawione, po upływie terminu wypowiedzenia, w stan natychmiastowej wymagalności na cele gospodarcze i mieszkaniowe, dla umów zawartych:

 

11.1.

do dnia 31 grudnia 2015 r. , z zastrzeżeniem  pkt 11.2.

10,00

11.2.

do dnia 31 grudnia 2015 r. wobec których zawarto umowę restrukturyzacyjną po dniu 1 stycznia 2016 r. 3)

14,00

11.3.

od dnia 1 stycznia 2016 r.

14,00

12.

Zadłużenie przeterminowane  kart kredytowych dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz dla klientów korporacyjnych dla umów zawartych:

 

12.1.

do dnia 8 stycznia 2016 r., z zastrzeżeniem pkt 12.3.

10,00

12.2.

od dnia 9 stycznia 2016 r.

14,00

12.3.

do dnia 8 stycznia 2016 r  wobec których zawarto umowę restrukturyzacyjną po 8 stycznia 2016 r. 3)                              

14,00

13.

Zadłużenie przeterminowane na rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych dla umów zawartych :

 

13.1.

do dnia 31 grudnia 2015 r., z zastrzeżeniem pkt 13.2

10,00

13.2.

do dnia 31 grudnia 2015 r., które zostały aneksowane bądź wobec których zawarto umowę restrukturyzacyjną po 1 stycznia 2016 r. 3)

14,00

13.3.

od dnia 1 stycznia 2016 r.

14,00

14.

Niedopuszczalne salda debetowe  na rachunkach bieżących, bieżących BIZNES PARTNER (oraz w otwartych do dnia 13 lutego 2008 r. rachunkach bieżących MEDYK PARTNER i AGRO PARTNER), w rachunkach pieniężnych dla klientów, dla których PKO Bank Polski SA prowadzi rachunki papierów wartościowych lub rachunki zbiorcze

i niespłacone w terminie dopuszczalne saldo debetowe, w tym niespłacone w terminie saldo debetowe w rachunkach pieniężnych dla klientów, dla których PKO Bank Polski SA prowadzi rachunki papierów wartościowych lub rachunki zbiorcze otwartych:

 

14.1.

do dnia 31 grudnia 2015 r., z zastrzeżeniem pkt 14.2.

10,00

14.2.

do dnia 31 grudnia 2015 r.  wobec których zawarto umowę restrukturyzacyjną po 1 stycznia 2016 r. 3)

14,00

14.3.

od dnia 1 stycznia 2016 r.

14,00

15.

Nieautoryzowane saldo ujemne dla Konta Inteligo prywatnego i Konta Inteligo firmowego dla umów zawartych:

 

15.1.

do dnia 31 grudnia 2015 r., z zastrzeżeniem pkt 15.2.

10,00

15.2.

do dnia 31 grudnia 2015 r., wobec których zawarto umowę restrukturyzacyjną po 1 stycznia 2016 r.

14,00

15.3.

od dnia 1 stycznia 2016 r.

14,00

16.

Odsetki od przeterminowanej Pożyczki Inteligo, dla umów zawartych:

 

16.1.

do dnia 31 grudnia 2015 r., z zastrzeżeniem pkt 16.2.

10,00

16.2.

do dnia 31 grudnia 2015 r. które zostały aneksowane bądź wobec których zawarto umowę restrukturyzacyjną po 1 stycznia 2016 r. 3)     

14,00

16.3.

od dnia 1 stycznia 2016 r.

14,00

1)   obowiązuje od dnia 14 lipca 2009 r.

2) obowiązuje od dnia 1 lipca 2015 r.

3) obowiązuje od dnia zawarcia umowy restrukturyzacyjnej

 

 

Podstawa:
1/ uchwała nr 383/E/2007 Zarządu Banku z dnia 21 sierpnia 2007 r. ( z późn. zm.),
2/ uchwała nr 384/E/2007 Zarządu Banku z dnia 21 sierpnia 2007 r. ( z późn. zm.)