2015-03-05

Uprzejmie informujemy, że od dnia 5 marca 2015 r. ulega zmianie:

1. oprocentowanie kredytów preferencyjnych w złotych udzielanych w PKO Banku Polskim SA, dla których stopa procentowa oparta jest na stopie redyskontowej weksli oraz wysokości stopy referencyjnej, określającej minimalne oprocentowanie podstawowych operacji otwartego rynku, prowadzonych przez NBP,

2. oprocentowanie kredytów i pożyczek przeterminowanych, sald debetowych narachunkach oszczędnościowo - rozliczeniowych nie spłaconych w terminie lub przekraczających dozwoloną umownie wysokość, niedopuszczalnych sald debetowych w rachunkach bieżących, bieżących BIZNES PARTNER (oraz w otwartych do dnia 13 lutego 2008 r. rachunkach bieżących MEDYK PARTNER i AGRO PARTNER) i niespłacone w terminie dopuszczalne salda debetowe oraz wysokość odsetek od przeterminowanego Kredytu odnawialnego Inteligo, Pożyczki Inteligo, Karty kredytowej Inteligo (odsetki karne), dla których stopa procentowa jest oparta na stopie kredytu lombardowego NBP.

Lp.WyszczególnienieStopa procentowa w stosunku rocznym
1.Kredyty na realizację celów określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1996r. w sprawie szczegółowych kierunków działają Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji, do oprocentowania których stosowane są dopłaty ze środków ARiMR udzielane: 
 1) na realizację przedsięwzięć w rolnictwie, przetwórstwie rolno - spożywczym i usługach dla rolnictwa, wymienionych w § 1 ust.1, § 2 i § 3 rozporządzenia udzielone (symbol IP): 
 a) od 13 listopada 2003r. do 30 kwietnia 2007 r. 
 - oprocentowanie ogółem,2,1875
 - oprocentowanie od kredytobiorcy,3,0000
 e) od 1 stycznia 2003 roku do dnia 30 kwietnia 2007 r., dla których zwiększono wskaźnik redyskonta weksli: 
 - oprocentowanie ogółem,2,6250
 - oprocentowanie od kredytobiorcy,2,0000
 2) na realizację przedsięwzięć gospodarczych związanych z rozwojem rolnictwa i gospodarki żywnościowej objętych programami branżowymi i programami regionalnymi zatwierdzonymi przez Ministra Rolnictwa i Gospodarki żywnościowej, zgodnie z § 11 ust. 3 pkt 1 i ust. 5 pkt 1 rozporządzenia udzielone (symbol BR): 
 a) od 13 listopada 2003r. do 30 kwietnia 2007 r.: 
 - oprocentowanie ogółem,2,1875
 - oprocentowanie od kredytobiorcy,2,0000
 b) od 1 stycznia 2003 roku do dnia 30 kwietnia 2007 roku, dla których zwiększono wskaźnik redyskonta weksli: 
 - oprocentowanie ogółem,2,6250
 - oprocentowanie od kredytobiorcy,2,0000
 3) na zakup gruntów rolnych, zgodnie z § 11 ust. 3 pkt 2 lit.a i lit. b rozporządzenia udzielone (symbol KZ): 
 a) do 31 grudnia 2002 roku: 
 - oprocentowanie ogółem,2,0300
 - oprocentowanie od kredytobiorcy,0,4375
 b) do 31 grudnia 2002 roku, dla których zwiększono wskaźnik redyskonta weksli: 
 - oprocentowanie ogółem,2,6250
 - oprocentowanie od kredytobiorcy,0,4375
 c) od 1 stycznia do 12 listopada 2003r.: 
 - oprocentowanie ogółem,2,1000
 - oprocentowanie od kredytobiorcy, 
 - do 26 września 2003 r.,2,0000
 - od 27 września 2003 r.,1,2000
 d) od 13 listopada 2003r.do 30 kwietnia 2007 r.: 
 - oprocentowanie ogółem,2,1875
 - oprocentowanie od kredytobiorcy,1,2000
 e) od 1 stycznia 2003 roku do dnia 30 kwietnia 2007 roku, dla których zwiększono wskaźnik redyskonta weksli: 
 - oprocentowanie ogółem,2,6250
 - oprocentowanie od kredytobiorcy,1,2000
 4) na utworzenie lub urządzenie gospodarstw rolnych przez osoby, które nie przekroczyły 40 roku życia - zgodnie z § 11 ust. 3 pkt 3 rozporządzenia udzielone (symbol MR): 
 a) do 31 grudnia 2002 roku: 
 - oprocentowanie ogółem,2,0300
 - oprocentowanie od kredytobiorcy,0,4375
 b) do 31 grudnia 2002 roku, dla których zwiększono wskaźnik redyskonta weksli: 
 - oprocentowanie ogółem,2,6250
 - oprocentowanie od kredytobiorcy,0,4375
 c) od 1 stycznia do 12 listopada 2003r.: 
 - oprocentowanie ogółem,2,1000
 - oprocentowanie od kredytobiorcy, 
 - do 26 września 2003 r.,2,0000
 - od 27 września 2003 r.,1,2000
 d) od 13 listopada 2003r.do 30 kwietnia 2007 r.: 
 - oprocentowanie ogółem,2,1875
 - oprocentowanie od kredytobiorcy,1,2000
 e) od 1 stycznia 2003 roku do dnia 30 kwietnia 2007 roku, dla których zwiększono wskaźnik redyskonta weksli: 
 - oprocentowanie ogółem,2,6250
 - oprocentowanie od kredytobiorcy,1,2000
 f) do 3 marca 2004 roku: 
 - oprocentowanie ogółem,2,0300
 - oprocentowanie od kredytobiorcy,2,0000
 g) od 4 marca 2004 roku do dnia 30 kwietnia 2007 roku 
 - oprocentowanie ogółem,2,1000
 - oprocentowanie od kredytobiorcy,1,2000
 5) na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na obszarach dotkniętych klęską, zgodnie z § 20 rozporządzenia udzielone (symbol KL/01): 
 a) od 13 listopada 2003r.do 30 kwietnia 2007 r.: 
 - oprocentowanie ogółem,2,1875
 - oprocentowanie od kredytobiorcy,1,2000
 b) od 1 stycznia 2003 roku do dnia 30 kwietnia 2007 roku, dla których zwiększono wskaźnik redyskonta weksli: 
 - oprocentowanie ogółem,2,6250
 - oprocentowanie od kredytobiorcy,1,2000
 6) na zakup nieruchomości rolnych przeznaczonych na utworzenie lub urządzenie gospodarstwa rodzinnego (symbol GR): 
 a) 30 kwietnia 2007 roku: 
 - oprocentowanie ogółem2,1875
 - oprocentowanie od kredytobiorcy1,2000
 b) do 30 kwietnia 2007 roku, dla których zwiększono wskaźnik redyskonta weksli: 
 - oprocentowanie ogółem2,6250
 - oprocentowanie od kredytobiorcy1,2000
 7) na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie nowych technologii produkcji w rolnictwie (symbol NT) 
 a)do 30 kwietnia 2007 roku:, 
 - oprocentowanie ogółem2,1875
 - oprocentowanie od kredytobiorcy1,0000
 b) do 30 kwietnia 2007 roku, dla których zwiększono wskaźnik redyskonta weksli: 
 - oprocentowanie ogółem2,6250
 - oprocentowanie od kredytobiorcy1,0000
 c) od 4 marca 2004 roku do 30 kwietnia 2007 roku: 
 - oprocentowanie ogółem2,1000
 - oprocentowanie od kredytobiorcy1,0000
 8) na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie nowych technologii produkcji zapewniających wysoką jakość produkcji (symbol BR/NT) 
 a) 30 kwietnia 2007 roku:, 
 - oprocentowanie ogółem2,1875
 - oprocentowanie od kredytobiorcy1,0000
 b) do 30 kwietnia 2007 roku, dla których zwiększono wskaźnik redyskonta weksli: 
 - oprocentowanie ogółem2,6250
 - oprocentowanie od kredytobiorcy1,0000
2.Kredyty inwestycyjne udzielane gminom i przedsiębiorcom nie prowadzącym działalności budowlanej na usuwanie skutków powodzi oraz osuwisk ziemnych i huraganów z dopłatami do oprocentowania: 
 a) oprocentowanie ogółem1,925
 b) oprocentowanie od kredytobiorcy2,00
3.Kredyty inwestycyjne udzielane małym i średnim przedsiębiorstwom na usuwanie skutków powodzi oraz osuwisk ziemnych i huraganów z zastosowaniem dopłat do oprocentowania przez BGK: 
 a) oprocentowanie ogółem1,925 1
 b) oprocentowanie od kredytobiorcy2,00 1
4 Kredyty na cele mieszkaniowe – niekomercyjne – z przejściowym wykupem odsetek przez budżet państwa 
 1) hipoteczne3,00
 2) udzielone na podstawie umów zawartych do dnia 31 maja 1992r. i udzielone spółdzielniom mieszkaniowym w okresie od dnia 1 czerwca 1992r. do dnia 31 grudnia 1994r. na warunkach określonych w § 3a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 1994r. w sprawie zasad i trybu wykupienia w 1994r. należności banków z tytułu odsetek od kredytów mieszkaniowych oraz sposobu rozliczeń z tego tytułu (Dz. U. Nr 61, poz. 256 i Nr 139, poz. 750) oraz udzielonych do dnia 31 marca 1996r. na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 lutego 1996r. w sprawie warunków objęcia pomocą państwa spłaty niektórych kredytów mieszkaniowych zaciągniętych do dnia 31 marca 1996r. (Dz. U. Nr 27, poz. 121) – przeniesione do spłaty długoterminowej.3,00
5.Kredyt mieszkaniowy udzielany na usuwanie skutków powodzi oraz osuwisk ziemnych i huraganów z dopłatami do oprocentowania: 
 - oprocentowanie ogółem1,925
 - oprocentowanie od kredytobiorcy2,00
6.Preferencyjne kredyty studenckie z dopłatami z Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich2,10
7.Kredyty przeterminowane i kredyty postawione, po upływie terminu wypowiedzenia, w stan natychmiastowej wymagalności, udzielone na cele konsumpcyjne10,00
8.Kredyty przeterminowane, przeterminowane Pożyczki hipoteczne dla klientów indywidualnych, przeterminowane  Pożyczki hipoteczne dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz kredyty i Pożyczki hipoteczne dla klientów indywidualnych i Pożyczki hipoteczne dla małych i średnich przedsiębiorstw  postawione, po upływie terminu wypowiedzenia, w stan natychmiastowej wymagalności na cele gospodarcze i mieszkaniowe10,00
9.Kredyty przeterminowane, przeterminowane Pożyczki hipoteczne dla klientów indywidualnych, przeterminowane  Pożyczki hipoteczne dla małych i średnich przedsiębiorstworaz kredyty i   Pożyczki hipoteczne dla klientów indywidualnych i Pożyczki hipoteczne dla małych i średnich przedsiębiorstw   postawione, po upływie terminu wypowiedzenia, w stan natychmiastowej wymagalności na cele gospodarcze i mieszkaniowe, będące przedmiotem postępowania ugodowego 210,00
10.Salda debetowe na rachunkach oszczędnościowo – rozliczeniowych niespłacone w terminie lub przekraczające dozwoloną umownie wysokość10,00
11.

Niedopuszczalne salda debetowe w rachunkach bieżących, bieżących BIZNES PARTNER (oraz w otwartych do dnia 13 lutego 2008 r. rachunkach bieżących MEDYK PARTNER i AGRO PARTNER), w rachunkach pieniężnych dla klientów, dla których PKO Bank Polski SA prowadzi rachunki papierów wartościowych lub rachunki zbiorcze

i niespłacone w terminie dopuszczalne saldo debetowe, w tym niespłacone w terminie saldo debetowe w rachunkach pieniężnych dla klientów, dla których PKO Bank Polski SA prowadzi rachunki papierów wartościowych lub rachunki zbiorcze
10,00
12.Odsetki od przeterminowanego Kredytu odnawialnego Inteligo, Pożyczki Inteligo, Karty kredytowej Inteligo (odsetki karne)10,00

1 Obowiązuje od 14 lipca 2009 r.

2 dla kredytówobjętych umowami ugody zawartymi do dnia 15 września 2004 roku, jeżeli w okresie obowiązywania tych umów zastosowano oprocentowanie według przedmiotowej stopy procentowej.