2015-08-24

Uprzejmie informujmy, że z dniem 28 września 2015 r. znowelizowano niektóre postanowienia zawarte w Regulaminie negocjowanej, natychmiastowej transakcji wymiany walut wymienialnych w Powszechnej Kasie Oszczędności Banku Polskim Spółce Akcyjnej oraz w Regulaminie negocjowanej, terminowej transakcji wymiany walut wymienialnych w Powszechnej Kasie Oszczędności Banku Polskim Spółce Akcyjnej (zwanych dalej „Regulaminami”), które dostępne są na stronie internetowej PKO Banku Polskiego SA:

Pragniemy zwrócić Pani/Pana uwagę na kilka zmian we wspomnianych regulacjach, dotyczących przede wszystkim wprowadzenia możliwości:

  • składania warunkowych zleceń zawarcia transakcji natychmiastowych, tzw. Orderów,
  • zawierania serii transakcji terminowych i natychmiastowych, z jednakowym kursem wymiany wyznaczanym jako średnia ważona kursów transakcji wchodzących w jej skład (tzw. strategia Par Forward),
  • dla Klientów rynku korporacyjnego - zawierania transakcji terminowych typu ARF, gdzie kurs zamknięcia wyznaczany jest jako średnia arytmetyczna kursów średnich z okresu obserwacji.

Ponadto z Regulaminów zostały wyłączone zapisy dotyczące:

  • walut i kwot minimalnych transakcji,
  • terminów przyjmowania dyspozycji z nimi związanych,

które zostały przeniesione do  Komunikatu. Jego treść zostanie udostępniania w lokalach oddziałów i na stronie internetowej PKO Banku Polskiego SA www.pkobp.pl w sekcji aktualności.

Wprowadzane modyfikacje wynikają ze zmiany zakresu świadczonych usług związanych z zawieraniem transakcji skarbowych.

Miło nam również poinformować, że od 28 września 2015 r. wszystkim użytkownikom iPKO dealer zostanie udostępniona nowa usługa, dzięki której będzie możliwe zawieranie transakcji skarbowych oraz lokat negocjowanych  za pośrednictwem urządzeń mobilnych. Więcej informacji o nowych funkcjonalnościach platformy znajdzie Pani/Pan na stronie http://www.pkobp.pl/bankowosc-elektroniczna/ipko/ipko-dealer/.
W przypadku braku akceptacji wprowadzanych w Regulaminie zmian, ma Pani/Pan możliwość wypowiedzenia Umowy ramowej do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie zmian włącznie. Niewypowiedzenie przez Panią/Pana Umowy ramowej w terminie, o którym mowa wyżej oznacza przyjęcie zmiany Regulaminów z dniem ich wejścia w życie.