2015-10-27

Uprzejmie informujemy, że z dniem 16 listopada 2015 r.:

  • zacznie obowiązywać nowy „Regulamin lokaty dwuwalutowej z inwestycją w opcję walutową w Powszechnej Kasie Oszczędności Banku Polskim Spółce Akcyjnej”, który zastąpi obecnie obowiązujący „Regulamin lokaty dwuwalutowej w Powszechnej Kasie Oszczędności Banku Polskim Spółce Akcyjnej” oraz
  • zmieniono niektóre postanowienia zawarte w „Regulaminie transakcji swapa towarowego w Powszechnej Kasie Oszczędności Banku Polskim Spółce Akcyjnej".

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę na kilka zmian wprowadzonych w wyżej wspomnianych regulaminach dotyczących przede wszystkim:

  • doprecyzowania nazwy produktu z „lokata dwuwalutowa” na „lokata dwuwalutowa z inwestycją w opcję walutową”(nowa nazwa bardziej oddaje inwestycyjny charakter produktu),
  • wprowadzenia dodatkowego parametru transakcji będącego stawką procentową lokaty dwuwalutowej (stanowiącego sumę kwoty należnych odsetek oraz premii wyrażoną jako stała stopa procentowa podawana w skali roku w stosunku do kwoty lokaty w walucie oryginalnej),
  • doprecyzowania informacji o ryzykach związanych z zawieraniem transakcji o informację, że strata Klienta wynikająca z przewalutowania lokaty może być znacząca i może wielokrotnie przekroczyć kwotę należnych odsetek oraz premii otrzymywanych przez Klienta.
  • wprowadzenia możliwości zawierania transakcji swapa towarowego, w której wymiana płatności następuje w oparciu o dwie kwoty zmienne ustalane na podstawie określonych cen referencyjnych danego towaru,
  • rozszerzenia definicji ceny zmiennej o przypadek, gdzie cena zmienna jest średnią arytmetyczną obliczoną z cen referencyjnych określonego towaru z okresu obserwacji albo ceną referencyjną określonego towaru z jednego dnia obserwacji.

Wprowadzane modyfikacje wynikają z konieczności dostosowania ww. regulaminów do wymogów związanych z ochroną konsumentów oraz zmiany zakresu świadczonych usług dotyczących zawierania transakcji skarbowych.

W przypadku braku akceptacji proponowanych powyżej zmian, mają Państwo możliwość wypowiedzenia Umowy ramowej w zakresie współpracy na rynku finansowym, zwanej dalej „Umową ramową”, do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie zmian włącznie.

Niewypowiedzenie przez Państwa Umowy ramowej w terminie, o którym mowa wyżej, oznacza przyjęcie zmian ww. regulaminów z dniem ich wejścia w życie.

Regulaminy znajdują się pod poniższymi linkami:

Regulamin lokaty dwuwalutowej z inwestycją w opcję walutową w Powszechnej Kasie Oszczędności Banku Polskim Spółce Akcyjnej

Regulaminie transakcji swapa towarowego w Powszechnej Kasie Oszczędności Banku Polskim Spółce Akcyjnej