2016-03-03

Uprzejmie informujemy, że z dniem 21 marca 2016 r. zmianie ulegną  niektóre postanowienia zawarte w Regulaminie negocjowanej natychmiastowej transakcji wymiany walut wymienialnych w Powszechnej Kasie Oszczędności Banku Polskim Spółce Akcyjnej (zwanego dalej „Regulaminem”).

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę na kilka zmian w § 2 pkt 12, § 8 oraz § 11 we wspomnianym Regulaminie dotyczących przede wszystkim wprowadzenia:

  •  możliwości wydłużenia terminu ważności dla Orderów typu Stop Market, Trailing Stop oraz OCO w przypadku, gdy jeden z dwóch Orderów jest typem Stop Market lub Trailing Stop,
  • możliwości uzgodnienia, że w wyniku realizacji Orderu złożonego telefonicznie z dealerem transakcja natychmiastowa będzie zastąpiona jedną lub kilkoma nowymi transakcjami natychmiastowymi lub transakcjami terminowej wymiany walut wymienialnych.
  • ograniczenia wykonania dla Klientów niebędących konsumentami odroczonego (rollover) rozliczenia.

Wprowadzane modyfikacje wynikają ze zmiany zakresu świadczonych usług związanych z zawieraniem transakcji skarbowych.

W przypadku braku akceptacji wprowadzanych w Regulaminie zmian, mają Państwo możliwość wypowiedzenia na piśmie Umowy ramowej w zakresie współpracy na rynku finansowym do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie zmian włącznie. Niewypowiedzenie przez Państwa Umowy ramowej w terminie, o którym mowa wyżej oznacza przyjęcie zmiany Regulaminu z dniem ich wejścia w życie.

Regulamin jest dostepny poniżej w plikach do pobrania.