2015-12-17

Uprzejmie informujemy, że z dniem 25 stycznia 2016 wchodzą w życie  zmienione niektóre postanowienia zawarte w Regulaminie „Ogólne warunki współpracy z Klientami na rynku finansowym w Powszechnej Kasie Oszczędności Banku Polskim Spółce Akcyjnej”.

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę na kilka zmian wprowadzonych w wyżej wymienionym regulaminie, dotyczących przede wszystkim dostosowania postanowień regulaminu do zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w tym:

  • ustawy Prawo bankowe z dnia 25.09.2015 r.,
  • ustawy z dnia 5.08.2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym oraz uchwały KNF w sprawie zasad dotyczących procesu obsługi skarg przez instytucje finansowe,
  • ustawy Prawo restrukturyzacyjne z dnia 15.05.2015 r.,

w szczególności poprzez:

  • usunięcie z regulaminu postanowień dotyczących bankowego tytułu egzekucyjnego oraz wprowadzenie zapisów regulujących tryb składania oświadczeń o poddaniu się egzekucji w formie aktu notarialnego w trybie art. 777 kpc dot. klientów niebędących konsumentami .,
  • zmianę trybu wnoszenia i rozpatrywania reklamacji opisanego w § 61 Regulaminu,
  • doprecyzowanie zasad i trybu zmian Taryfy prowizji i opłat bankowych w PKO Banku Polskim SA,
  • doprecyzowanie przesłanek umożliwiających PKO Bankowi Polskiemu SA dokonanie zmian regulaminów oraz sposobu dostarczania ich Klientom niebędących konsumentami. .

 

Wprowadzane modyfikacje wynikają z konieczności dostosowania Regulaminu „Ogólne warunki współpracy z Klientami na rynku finansowym w Powszechnej Kasie Oszczędności Banku Polskim Spółce Akcyjnej” do wymogów związanych z ochroną konsumentów oraz zmiany zakresu świadczonych usług dotyczących zawierania transakcji skarbowych.

W przypadku braku akceptacji proponowanych powyżej zmian, mają Państwo możliwość wypowiedzenia Umowy ramowej w zakresie współpracy na rynku finansowym, do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie zmian włącznie.

Niewypowiedzenie przez Państwa ww. umowy w terminie, o którym mowa wyżej, oznacza przyjęcie zmian regulaminu z dniem jego wejścia w życie.

Regulamin znajduje się tutaj.