2016-07-28

Uprzejmie informujemy, że z dniem 5 września 2016r. zmianie ulegają niektóre postanowienia zawarte w „Regulaminie rachunków bankowych dla małych i średnich przedsiębiorstw w Powszechnej Kasie Oszczędności Banku Polskim”.

Wprowadzane modyfikacje wynikają ze zmian w zakresie oferowanych usług, zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie dotyczącym poszczególnych produktów a także zmian o charakterze porządkowym.

W przypadku braku akceptacji zmian wprowadzanych w Regulaminie, mają Państwo możliwość wypowiedzenia umowy rachunku bieżącego w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia przekazania informacji o wprowadzonych zmianach..

W efekcie wypowiedzenia umowy rachunku nastąpi rozwiązanie umowy z upływem terminu wypowiedzenia na warunkach określonych w umowie/regulaminie.

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z wprowadzanymi zmianami, prosimy o kontakt z Państwa doradcą lub oddziałem prowadzącym Państwa rachunek.

Zapoznaj sie z nowym Regulaminem.