2014-12-31

Uprzejmie informujemy, że w trosce o najwyższy poziom świadczonych usług z dniem 3 lutego 2015 r. zmianie ulega „Regulamin wydawania i używania karty debetowej PKO Visa Business do rachunku walutowego” dla klientów korporacyjnych, zwany dalej „Regulaminem”.

Zmiany w Regulaminie wprowadzają na kartach osobny (nowy) dzienny limit operacji internetowych, zwiększający bezpieczeństwo realizacji operacji dokonywanych w Intrenecie kartami PKO Visa Business do rachunku walutowego w EUR i USD. Wszystkie operacje dokonane w Internecie będą autoryzowane w ramach osobnego limitu dziennego wydatków (tzw. dziennego limitu operacji internetowych). Od teraz będą mogli Państwo, według własnych potrzeb, zmieniać wysokość przedmiotowego limitu, w granicach określonych przez Bank w Komunikacie.

- wysokość max. dziennego limitu internetowego dla kart debetowych PKO Visa Business do rachunku walutowego w EUR wynosi 2000 EUR,

- wysokość max. dziennego limitu internetowego dla kart debetowych PKO Visa Business do rachunku walutowego w USD wynosi 2500 USD.

Pozostałe zmiany w Regulaminie mają charakter porządkowy.

Jednocześnie informujemy, że w trosce o bezpieczeństwo świadczonych usług, od dnia 3 lutego 2015 roku na Państwa debetowych kartach walutowych dzienny limit internetowy zostanie ustalony w wysokości 0 EUR/USD, uniemożliwiając realizację operacji w Internecie. W związku z powyższym, prosimy Państwa o kontakt z Biurem CKK lub doradcą, którzy dokonają zmiany limitów dziennych operacji internetowych na Państwa kartach, zgodnie z otrzymaną dyspozycją.

W przypadku braku akceptacji w/w zmian są Państwo uprawnieni w terminie jednego miesiąca od dnia otrzymania niniejszej informacji do wypowiedzenia umowy o wydawanie i używanie karty debetowej PKO Visa Business do rachunku walutowego. Brak wypowiedzenia umowy w powyższym terminie oznacza akceptację zmiany Regulaminu.

W razie pytań i wątpliwości związanych z wprowadzanymi zmianami, prosimy o kontakt z Biurem CKK lub Państwa doradcą w PKO Banku Polskim SA.

Treść owego Regulaminu załączamy poniżej.