2016-07-25

Informujemy, że z dniem 1 września 2016r.  zmianie ulegają niektóre postanowienia  „Regulaminu wydawania i używania karty kredytowej typu Biznes” („Regulamin”).

Główne zmiany to:

  1. Dodanie definicji limitu internetowego w związku z planowanym wprowadzeniem możliwości zarządzania takim limitem, który będzie dostępny od dnia podanego w oddzielnym Komunikacie (§2 pkt13).
  2. Doprecyzowanie zapisów związanych z procesem reklamacyjnym (Rozdział 8).
  3. Rozszerzenie klauzuli modyfikacyjnej Regulaminu o przesłankę wynikającą ze zmiany lub pojawienia się nowych interpretacji powszechnie obowiązujących przepisów prawa na skutek orzeczeń sądów albo decyzji, rekomendacji lub zaleceń organów władzy i administracji publicznej wpływających na postanowienia umowy ramowej (§ 37 ust.2 pkt.4).
  4. Rozszerzenie klauzuli modyfikacyjnej Taryfy o przesłankę wynikającą z wprowadzenia zmiany lub uchylenia przepisów prawa wpływających na zasady i sposób świadczenia przez PKO Bank Polski usług w ramach umowy lub wpływających na zasady korzystania z tych usług przez Użytkownika Karty, powodujących zmianę ponoszonych prze PKO Bank Polski SA kosztów świadczenia tych usług (§ 37 ust.3 pkt. 4).

Pozostałe zmiany mają charakter porządkowy.

W przypadku braku akceptacji zmian wprowadzanych w Regulaminie, mają Państwo możliwość wypowiedzenia umowy o wydanie i  używanie karty kredytowej typu Biznes. Termin wypowiedzenia umowy wynosi jeden miesiąc i liczony jest od dnia doręczenia wypowiedzenia do PKO Banku Polskiego SA.

W przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z Państwa doradcą lub oddziałem prowadzącym Państwa rachunek.
Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Banku.